ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

greengreengreengreen

 Εδώ μπορείτε να δείτε τις δράσεις μας κατά το σχολικό έτος 2023 – 24

greengreengreengreen

Η δράση «Περπατώντας προς το μέλλον: Βελτιώνοντας το περιβάλλον γύρω από το σχολείο μας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Walk to School Month 2023”, ως εκπαιδευτική δραστηριότητα, φέρει πλούσια παιδαγωγική αξία και προσφέρει ποικίλα οφέλη στους μαθητές, αγγίζοντας και το πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Παιδαγωγική αξιοποίηση:

 • Ενεργή Μάθηση: Η δράση προωθεί την ενεργή μάθηση, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλία, να διερευνήσουν το περιβάλλον τους, να συλλέξουν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους.
 • Κριτική Σκέψη: Η ανάλυση των δεδομένων και η συζήτηση των αποτελεσμάτων καλλιεργούν την κριτική σκέψη, την ικανότητα αξιολόγησης πληροφοριών και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων απόψεων.
 • Συνεργατική Μάθηση: Η συζήτηση και η ανάλυση των δεδομένων στην τάξη ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση, καθώς τα παιδιά συνεργάζονται για να κατανοήσουν τα ευρήματα και να διαμορφώσουν συμπεράσματα.
 • Ενεργή Πολιτειότητα: Η επίσκεψη στο δημαρχείο και η παρουσίαση των ευρημάτων στον δήμαρχο ενισχύουν την αίσθηση ενεργούς πολιτειότητας, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.
 • Αίσθηση Αλληλεγγύης: Η δράση καλλιεργεί την αίσθηση αλληλεγγύης προς το περιβάλλον και την κοινότητα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές για την ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος γύρω τους.

Προστιθέμενη Αξία:

 • Βελτίωση της Προσβασιμότητας: Η καταγραφή των προβλημάτων στους δρόμους που οδηγούν στο σχολείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, σε βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής στην περιοχή γύρω από το σχολείο, με θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, των συνοδών τους και των κατοίκων.
 • Ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον: Η δράση ευαισθητοποιεί τους μαθητές για την σημασία της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ενίσχυση της Συνεργασίας Σχολείου-Κοινότητας: Η συνεργασία με τον δήμαρχο και την τοπική κοινότητα χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια κοινότητα.
 • Προώθηση της Αειφορίας: Η δράση προωθεί την αειφορική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας υγιείς συνήθειες και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Συμβολή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:

Η δράση «Περπατώντας προς το Μέλλον» αγγίζει θεμελιώδεις στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:

 • Ευαισθητοποίηση: Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους μαθητές για περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους π.χ. για ζητήματα καθαριότητας, προσβασιμότητας και ασφάλειας.
 • Γνώση: Παρέχει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος: Η παρουσίαση των ευρημάτων και η διεκδίκηση βελτιώσεων ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή τους.
 • Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης. Ενθαρρύνει υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και προωθεί πρακτικές βιώσιμης μετακίνησης, όπως το περπάτημα.

Θεωρούμε ότι η δράση «Περπατώντας προς το μέλλον: Βελτιώνοντας το περιβάλλον γύρω από το σχολείο μας» αποτελεί μια αξιόλογη πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Συνδυάζει στοιχεία έρευνας, παιδαγωγικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα και στην υλοποίηση βελτιωτικών αλλαγών στο περιβάλλον γύρω από το σχολείο.Περπατώντας προς το μέλλον01 Περπατώντας προς το μέλλον02 Περπατώντας προς το μέλλον03 Περπατώντας προς το μέλλον04ερωτηματολόγιο 1 ερωτηματολόγιο 2

 

greengreengreengreen

Το πρόγραμμα «Σχολείο Πράσινης Δράσης: Υιοθετώντας μια Zero waste Φιλοσοφία» με την εντυπωσιακή συγκομιδή 1.776 κιλών ανακυκλώσιμων υλικών, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το σχολείο μας, καθιστώντας το ένα αληθινά οικολογικό και αειφόρο εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Περιβαλλοντική ωφέλεια:

 • Μείωση απορριμμάτων: Η ανακύκλωση μειώνει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
 • Προστασία φυσικών πόρων: Η ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί μειώνει την ανάγκη για εξόρυξη και επεξεργασία νέων πρώτων υλών, εξοικονομώντας ενέργεια και μειώνοντας τη ρύπανση.
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Η υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης στο σχολείο ενθαρρύνει την υιοθέτηση βιώσιμων μορφών κατανάλωσης και συμπεριφοράς στους μαθητές, προετοιμάζοντάς τους για ένα βιώσιμο μέλλον.

Εκπαιδευτική ωφέλεια:

 • Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον: Το «Σχολείο Πράσινης Δράσης: Υιοθετώντας μια Zero waste Φιλοσοφία» προσφέρει στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν για την ανακύκλωση, την αειφορία και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης: Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Προωθεί την ομαδικότητα και την κοινωνική ευθύνη: Η συνεργασία μαθητών και γονιών για την υλοποίηση του προγράμματος ενισχύει την ομαδικότητα, την αίσθηση ευθύνης και την κοινωνική συνείδηση.

Πρόσθετα οφέλη:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων: Η ανακύκλωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων για το σχολείο.
 • Βελτίωση της εικόνας του σχολείου: Η υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών ενισχύει τη θετική εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινότητα και στους γονείς.
 • Ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας: Η συνεργασία για την ανακύκλωση ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, δημιουργώντας μια πιο δυνατή και ενωμένη σχολική κοινότητα.

Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα «Σχολείο Πράσινης Δράσης: Υιοθετώντας μια Zero waste Φιλοσοφία» αποτελεί μια πολύτιμη πρωτοβουλία που ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τη σχολική κοινότητα. Η υιοθέτησή του συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο οικολογικού, αειφόρου και βιώσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, με θετικές επιπτώσεις στους μαθητές, στους γονείς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου_αφίσα ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου01 ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου02 ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου03 ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου04 ανακύκλωση απορριμμάτων σχολείου05

greengreengreengreen

 Έκθεση ζωγραφικής 

Η διοργάνωση μίας έκθεσης ζωγραφικής με έργα μαθητών, τόσο εντός του σχολείου όσο και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παιδιού, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση ενός αειφόρου σχολείου, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη:

Εκπαιδευτικά Οφέλη:

 • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Καλλιτεχνικής Έκφρασης: Η ζωγραφική αποτελεί ένα μέσο για την καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών.
 • Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης και Αυτοεκτίμησης: Η παρουσίαση των έργων τους σε μια έκθεση προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να μοιραστούν την τέχνη τους με το κοινό, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.
 • Προώθηση της Συνεργασίας και της Ομαδικότητας: Η διοργάνωση μίας έκθεσης μπορεί να υλοποιηθεί ως ομαδική δράση, προάγοντας την συνεργασία, την ομαδικότητα και την αίσθηση συλλογικής ευθύνης.
 • Σύνδεση με την Τέχνη και τον Πολιτισμό: Η έκθεση φέρνει τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, καλλιεργώντας την αισθητική τους αντίληψη και το ενδιαφέρον τους για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Περιβαλλοντικά Οφέλη:

 • Χρήση Ανακυκλωμένων Υλικών: Η κατασκευή εκθεσιακών υλικών από ανακυκλωμένα υλικά ευαισθητοποιεί τους μαθητές για την αξία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Προβολή Φυσικών Υλικών: Η θεματολογία των ζωγραφικών έργων μπορεί να εστιάσει σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προβάλλοντας την ομορφιά της φύσης και την ανάγκη προστασίας της.
 • Ενίσχυση της Συνείδησης για την Αειφορία: Η έκθεση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για συζητήσεις και δράσεις σχετικά με την αειφορία, καλλιεργώντας στους μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Κοινωνικά Οφέλη:

 • Ενίσχυση της Σχολικής Κοινότητας: Η διοργάνωση μίας έκθεσης φέρνει κοντά μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν και την κοινωνική συνοχή.
 • Προβολή του Σχολείου: Η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία για την προβολή του σχολείου και των δραστηριοτήτων του στην τοπική κοινότητα.
 • Ευαισθητοποίηση του Κοινού: Η θεματολογία των ζωγραφικών έργων μπορεί να αγγίξει κοινωνικά ζητήματα, ευαισθητοποιώντας το κοινό και προωθώντας τον διάλογο.

Συνολικά, η διοργάνωση μίας έκθεσης ζωγραφικής με έργα μαθητών συμβάλλει στην υλοποίηση ενός αειφόρου σχολείου, προάγοντας την εκπαίδευση, την τέχνη, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Έκθεση ζωγραφικής 01 Έκθεση ζωγραφικής 02

 

greengreengreengreen

«Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ»

2η Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας της σχολικής μονάδας

Η φετινή μας έρευνα «Εξοικονομώ, eco-νομώ, την ενέργεια μετρώ» μας έδωσε νέα σημαντικά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία της περσινής μας έρευνας (Σχολικό Έτος 2022-2023) και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Από τα ραβδογράμματα είναι εμφανές ότι η κατανάλωση ενέργειας φέτος ήταν μεγαλύτερη από την κατανάλωση της περσινής σχολικής χρονιάς. Ζητήσαμε από τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης να μας υποστηρίξει στις αλλαγές που θέλαμε να κάνουμε, όπως για παράδειγμα, την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων (παλαιού τύπου), με LED και αντικαταστάθηκαν μόνο οι προβολείς του προαύλιου χώρου.

Επιπλέον, ζητήσαμε στο Σχολικό Συμβούλιο την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως για παράδειγμα, ψυγεία Ολοήμερου Σχολείου. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με χρηματοδότηση από τη σχολική μονάδα.

Η αιτία της αύξησης της ενέργειας που καταναλώθηκε κατά τη φετινή σχολική χρονιά μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι η λειτουργία της σχολικής μονάδας και τα Σάββατα από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2022-2023

Μέτρηση από Νοέμβριο έως Μάιο

κιλοβατώρες: 7.500,9

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2023-2024

Μέτρηση από Νοέμβριο έως Μάιο

κιλοβατώρες: 8.982,2

Διαφορά: 1.481,3 Kwh

Θα συνεχίσουμε την έρευνά μας για να συλλέξουμε νέα δεδομένα, να τα οπτικοποιήσουμε, ώστε με τους μαθητές μας να κάνουμε νέες συγκρίσεις και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ01 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ02 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ03 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ04 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ05 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ06 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ07 Εξοικονομώ eco-νομώ την ενέργεια μετρώ08

greengreengreengreen

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αστικό οικοσύστημα

 

Η υλοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε αστικό οικοσύστημα (Κτήμα Τζερμιά), με σκοπό την καταγραφή και συλλογή στοιχείων, ακολουθούμενη από πικ νικ στον ίδιο χώρο για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, φέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία για τους μαθητές.

Εκπαιδευτική αξία:

 • Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον: Η επίσκεψη σε ένα αστικό οικοσύστημα φέρνει τους μαθητές σε άμεση επαφή με τη φύση, επιτρέποντάς τους να παρατηρήσουν, να καταγράψουν και να συλλέξουν στοιχεία για τα φυτά, τα ζώα και το περιβάλλον. Αυτό τους βοηθά να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας και της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Η καταγραφή και συλλογή στοιχείων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η καταγραφή, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη και η ανάλυση δεδομένων.
 • Γνώση για τα αστικά οικοσυστήματα: Η επίσκεψη σε ένα αστικό οικοσύστημα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες αυτού του είδους οικοσυστήματος. Μπορούν να κατανοήσουν πώς τα αστικά οικοσυστήματα συνδέονται με την πόλη και πώς επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης: Η επίσκεψη σε ένα αστικό οικοσύστημα και η ενασχόληση με την καταγραφή και συλλογή στοιχείων μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές μια αίσθηση ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να τους ωθήσει να υιοθετήσουν eco-friendly συνήθειες στην καθημερινή τους ζωή.

Κοινωνική αξία:

 • Ενίσχυση της ομαδικότητας: Η υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως η καταγραφή και συλλογή στοιχείων, ενθαρρύνει την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας: Η διοργάνωση πικ νικ στον χώρο του αστικού οικοσυστήματος μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ευαισθησία των μαθητών, καλλιεργώντας τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη.

Συμβολή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών:

  • Ενεργή συμμετοχή: Η υλοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε ένα αστικό δάσος και η διοργάνωση πικ νικ στον ίδιο χώρο αποτελεί μια ενεργή συμμετοχή των μαθητών στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών.

 

greengreengreengreen

Στο Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 44ο Φεστιβάλ παιδιού Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης με θέμα «Όλες οι εκφάνσεις του πολιτισμού μέσα από την αθώα ματιά των παιδιών».  Το τριήμερο φεστιβάλ, (Παρασκευή 31 Μαΐου, Σάββατο  1 Ιουνίου και Κυριακή 2 Ιουνίου 2024)  αποτελεί πλέον θεσμό ορόσημο για τον Δήμο μας και συμβάλλει στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  Κάθε χρόνο προσκαλεί τους μαθητές, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, σε μια γιορτή δημιουργίας και δράσης, να προβάλουν τις δημιουργίες τους.

Το σχολείο μας συμμετείχε  με έκθεση εικαστικών δημιουργιών των μαθητών μας, υπό την καλλιτεχνική, παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του μαθήματος των Εικαστικών κας Θεώνης Δημοπούλου και με συμμετοχή στον Διαγωνισμού σεναρίου της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης με θέμα «Πώς φαντάζεσαι τον κόσμο που θέλεις να ζήσεις;». Ο διαγωνισμός αυτός είχε σκοπό να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά που είναι το μέλλον του πλανήτη μας και οι διαμορφωτές του. Οι καλύτερες λοιπόν  συμμετοχές βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Παιδιού. Οι μαθητές μας, βραβεύτηκαν με Ειδική Τιμητική Διάκριση για το ομαδικό τους έργο με τίτλο: «Η Καθαρούπολη Σώζεται», με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Ελένη Κιόρογλου.

 

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

 

greengreengreengreen

Τιμητική Διάκριση στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης συνεχίζοντας την προσπάθειά της να διαδώσει την Έβδομη Τέχνη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο, όχι μόνο, την επαφή τους με αυτήν αλλά και την ανάδειξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και τη δημιουργική τους απασχόληση, διοργάνωσε Διαγωνισμό Σεναρίου με θέμα: «Πως φαντάζεσαι τον κόσμο που θέλεις να ζήσεις;»

Η ΚΛΠ κάλεσε τους μαθητές να γράψουν τη δική τους ιδέα για το σενάριο και να δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό Σεναρίου της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης, για την «Κλιματική Αλλαγή».

Πώς μπορούμε να ομορφύνουμε το πλανήτη μας και να τον προστατέψουμε;

Ο διαγωνισμός είχε σκοπό να επαναπροσδιορίσει την σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά που είναι το μέλλον του πλανήτη μας και οι  διαμορφωτές του!!!

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης συμμετείχε με ένα οικολογικό παραμύθι «Η Καθαρούπολη Σώζεται».

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο πλαίσιο του 44ου Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης απονεμήθηκε στο σχολείο μας  Τιμητική Διάκριση για την ομαδική συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου για ταινία Μικρού Μήκους.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης για την ευκαιρία που πρόσφερε στους μαθητές μας.

 Τιμητική Διάκριση στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου 2024_01 Τιμητική Διάκριση στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου 2024_02

greengreengreengreen

 

Η Green City και πάλι στο σχολείο μας

 

Το πρωί της Δευτέρας 15 Απριλίου έκανε στάση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης η κινητή μονάδα ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος Green City.

Είναι η δεύτερη φορά που η κινητή μονάδα ανακύκλωσης φιλοξενείται στο σχολείο μας και παρουσιάζει στους μαθητές μας πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας.

Παρουσία του δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριου Ψυχάλη και της αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Μαρίνας Μαγκουρίλου, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης, ενώ παρέδωσαν μια σημαντική ποσότητα υλικών (62,700 κιλά) που είχαν συλλέξει, κατά το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων που εκπονεί το σχολείο.

Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης συνεχάρη τους μαθητές και τους δασκάλους τους και ενθάρρυνε να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην σωτηρία του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, δήλωσε σχετικά:

«Ένα ακόμα σχολείο του Δήμου μας συμμετείχε στο πρόγραμμα Green City της Περιφέρειας Αττικής. Όπως διαπιστώσαμε, οι μαθητές του σχολείου είχαν βαθιά γνώση και ενσυναίσθηση πάνω σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός που μας κάνει περήφανους και αισιόδοξους για το μέλλον. Έχουμε πει πολλές φορές πως δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων από μικρή ηλικία στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο μας!».

Green City στο σχολείο μας01 Green City στο σχολείο μας02 Green City στο σχολείο μας03

 

greengreengreengreen

 

Στον δρόμο της Κυκλικής Οικονομίας

 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, ιδιαίτερα δραστήριο και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οργάνωσε κατά το σχολικό έτος 2023-2024 δύο Bazaar, ανταλλαγής ρούχων.

Το 1ο πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και το 2ο τον Απρίλιο του 2024.

Στα δύο Bazaar, που έλαβαν χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία ανταλλαγής ρούχων, παπουτσιών και τσαντών, μεταξύ τους.

Ακολουθώντας τον δρόμο της κυκλικής οικονομίας (Reuse), όπως μας υπόδειξαν η NoWaste και η RECYCOM, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, δώσαμε τη δυνατότητα μιας δεύτερης ζωής σε πολλά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Απλή πράξη με μεγάλη απήχηση, γιατί μας βοηθά στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Η δράση μας βασίζεται στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας. Λέμε ναι στην επαναχρησιμοποίηση των ρούχων και όχι  στην παραγωγή καινούριων που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας και καταλήγουν στις χωματερές.

Bazaar 2023 2024_01 Bazaar 2023 2024_02 Bazaar 2023 2024_03 Bazaar 2023 2024_04

 

greengreengreengreen

Τα Χελιδονίσματα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α1 αναβίωσαν το έθιμο της χελιδόνας στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους, με θέμα «Ελλάδα: ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός» , τιμώντας με τον δικό τους τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση.

Τα χελιδονίσματα είναι ένα πανάρχαιο έθιμο καλωσορίσματος της άνοιξης, ζωντανό μέχρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Μας το παρέδωσε ο Αθήναιος γύρω στα 200 μ.Χ., αλλά ανάγεται σε πολύ παλιότερα χρόνια , στα Ελευσίνια Μυστήρια, και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα έψαλλαν: «Ήλθε ήλθε χελιδών, καλάς ώρας άγουσα, καλούς ενιαυτούς, επί γαστέρι λευκά, κηπί [και επί] νώτα μέλαινα…» ( Ήρθε, ήρθε το χελιδόνι, που φέρνει καλές ώρες, και καλά χρόνια, είναι λευκό στην κοιλιά, και μαύρο στη ράχη).

Το έθιμο έχει πολλούς συμβολισμούς. Ένας από αυτούς είναι τα βαθυπράσινα φύλλα κισσού που κοσμούν το καλάθι των παιδιών και προσφέρονται στη νοικοκυρά για να τα τοποθετήσει στο κοτέτσι, για να γεννούν πολλά αυγά οι κότες της. Είναι σύμβολο της «αειθαλούς βλαστήσεως και θεωρείται μέσο ικανό να μεταδώσει τη θαλερότητα και τη γονιμότητα στις όρνιθες και τα άλλα ζώα».

Οι «Χελιδονιστές», οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τραγούδια για τον ερχομό των χελιδονιών.

Το έθιμο ως «Καλωσόρισμα της άνοιξης» υπογραμμίζει τη σημασία που είχε το ξύπνημα της φύσης για τον άνθρωπο που στήριζε την επιβίωσή του στην καλλιέργεια της γης. Ο ερχομός της χελιδόνας ταυτίζεται με τον ερχομό της άνοιξης και συνδέεται με την παραγωγή, τη γονιμότητα, το άνθισμα των λουλουδιών και τη βλάστηση.

 

 

 

greengreengreengreen

 

Πλαστική ρύπανση

(Μέρος πρώτο)

Οι μαθητές συζητούν τη σημασία της μείωσης των απορριμμάτων και της σωστής διαχείρισής τους. Μαθαίνουν για την εξάντληση των φυσικών πόρων της Γης, τον όγκο των απορριμμάτων και πώς η αύξησή τους επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον (αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα), τα ζώα και τους ανθρώπους.

Αναδεικνύεται το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, που θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας γιατί βλάπτει την άγρια ζωή, τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Είναι ένας από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΤΟΧΟΣ 12 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ).

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές δημοτικού να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση, αλλάζοντας την καθημερινή τους συμπεριφορά για να υιοθετήσουν έναν πιο οικολογικό, οικονομικό, υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να ρυπαίνουν και επίσης να ευαισθητοποιήσουν για να κάνουν τη διαφορά, συμμετέχοντας σε έργα κοινωφελούς εργασίας που συμβάλλουν στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Οι μαθητές προσεγγίζουν επίσης τα 5Rs της διαχείρισης απορριμμάτων ως μέρος της λύσης.

 

 

greengreengreengreen

Υιοθεσίες ζώων άγριας πανίδας

 

Εκτός από την πρώτη μας υιοθεσία, το τυφλό γατάκι της SAVE, τα Χριστούγεννα του 2023, υιοθετήσαμε και άλλα ζωάκια, αυτή τη φορά της άγριας πανίδας.

Σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ οι μικροί μαθητές της Α1 τάξης υιοθέτησαν μία μικρή αλεπού ενώ οι μαθητές της Α2 τάξης έναν μικρό σκαντζόχοιρο.

Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, μετά από ψηφοφορία, επέλεξαν να υιοθετήσουν για έναν χρόνο έναν πιγκουίνο, σε συνεργασία με τη WWF.

 

Γιατί οι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι μαθητές του σήμερα,

γίνονται ενεργοί πολίτες του αύριο που ξέρουν να σέβονται την άγρια πανίδα

και να διεκδικούν για τα δικαιώματά της.

 

Facebook & Instagram Post 1 pigkouinos-4o-dimotiko-scholio-peukis_page-0001Αλεπού 4οΔ.Σ. Πεύκης Α1_αλεπούΣκαντζόχοιρος4οΔ.Σ. Πεύκης Α2_σκαντζόχοιρος

 

greengreengreengreen

Επίσκεψη των μαθητών του 3ου Νηπιαγωγείου Πεύκης στο σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ομαλή Μετάβαση από το  Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»

 

Στο πλαίσιο της σχολικής ετοιμότητας και της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, στις 11 Ιουνίου 2024 μας  επισκέφτηκαν τα νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου Πεύκης. Η χαρά των μαθητών ήταν απερίγραπτη!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α1΄ τάξης υποδέχτηκαν τους μικρούς μαθητές και τους ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου, τους έδειξαν τις τάξεις, είπαν «Καλημέρα!» στους «μεγάλους μαθητές», γνώρισαν τους μελλοντικούς δασκάλους τους και τη διευθύντρια του σχολείου μας.

Στη συνέχεια, βγήκαμε όλοι μαζί στην αυλή. Τα νηπιάκια είχαν αρκετές απορίες και κατόπιν παρακίνησης της νηπιαγωγού, τις εξέφρασαν. Τα πρωτάκια μας απάντησαν στις ερωτήσεις των μικρών μαθητών με προθυμία. Έπειτα, τους αφιέρωσαν ένα τραγούδι κι αυτά με τη σειρά τους πρόσφεραν δωράκια και αναμνηστικά για «Καλό καλοκαίρι».

Εμείς με τη σειρά μας, για να τους καλωσορίσουμε, τους χαρίσαμε από μια χάρτινη  κατασκευή, ένα μεγάλο πολύχρωμο ψάρι.

Έφτασε η ώρα του κεράσματος!

Προσφέραμε στους μελλοντικούς συμμαθητές μας δροσερά αναψυκτικά και ροδοψημένα τυροπιτάκια!

Και …συνεχίσαμε με ένα ομαδικό παιχνίδι «Περνάει περνάει η μέλισσα…» και το κέφι άναψε. 42 παιδάκια έπαιξαν χωρίς να τσακώνονται, ξεφάντωσαν και διασκέδασαν!

Περάσαμε υπέροχα παρέα με τους μικρούς μας φίλους και ευχόμαστε οι μαθητές του νηπιαγωγείου  να χάρηκαν αυτή την επίσκεψη όσο κι εμείς!

 

Για εμάς η ποιοτική εκπαίδευση στηρίζεται και στην ευγένεια, στη συνεργασία, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων

 

 μετάβαση01 μετάβαση02 μετάβαση03 μετάβαση04 μετάβαση05 μετάβαση06 μετάβαση07 μετάβαση08 μετάβαση09

 

 

greengreengreengreen

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Γαία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Μια σούπα πλαστικά

 

Ρύπανση από πλαστικά! Πού παρασκευάζονται τα πλαστικά; Πώς καταλήγουν στο περιβάλλον;

Τι είναι τα μικροπλαστικά και πώς δημιουργούνται; 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές μέσα από τη διάδραση με τα εκθέματα, να ενημερωθούν για τη μεγάλη πρόκληση των πλαστικών, τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ζωή μας, αλλά και τον τρόπο που ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να δράσει.

Το πρόγραμμα στοχεύει οι μαθητές να:

– Να κατανοήσουν το ταξίδι των πλαστικών από την πηγή, στο εργοστάσιο και τελικά στον υδάτινο ορίζοντα.

– Να γνωρίσουν την έννοια των μικροπλαστικών και πώς δημιουργούνται.

– Να σχεδιάζουν την καθημερινότητά τους με τρόπο που να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

– Να κινητοποιήσουν τους γύρω τους ώστε να κάνουν πραγματικές αλλαγές και να σχεδιάζουν την καθημερινότητά τους με τρόπο που να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Οι μαθητές, επίσης,  είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Εκπαιδευτική Ταινία Θόλου Κινουμένων Σχεδίων: «Ο μαγεμένος ύφαλος». Επιπλέον,  επισκέφτηκαν  στους σταθμούς της έκθεσης “Κλιματική αλλαγή & Εμείς”, που θίγουν τις  θεματικές κατηγορίες:
α)Ενέργεια  β)Μεταφορές  γ)Απορρίμματα – Ανακύκλωση

 • Πίσω από την πρίζα: Για την παραγωγή των πλαστικών και όλων των καταναλωτικών αγαθών χρειαζόμαστε ενέργεια. Τραβώντας ένα καλώδιο ξεδιπλώνεται η πορεία του ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα στην πηγή.
 • Εκπομπές καυσαερίων από τα Μέσα Μεταφοράς:Πώς μεταφέρονται όλα τα σύγχρονα αγαθά; Μεγάλες ποσότητες καυσίμων σπαταλώνται για το λόγο αυτό.
 • Ρύπανση από πλαστικά:Μπορούμε να περιορίσουμε τα πλαστικά μιας χρήσης; Τι είναι τα μικροπλαστικά; Με ένα στερεοσκόπιο τα εντοπίζουμε τόσο σε δείγματα άμμου όσο και σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.
 • Ανακύκλωσε σωστά:Καθώς είναι αδύνατον να καταργηθούν όλα τα πλαστικά, η μόνη λύση είναι να τα ανακυκλώνουμε μετά τη χρήση. Ταξινομούμε τα απορρίμματα στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης.

 

 

 

greengreengreengreen

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Άλσος Συγγρού)

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Το ταξίδι της Βασούλας της Μελισσούλας

 

Η εκπαίδευση των μαθητών μας είναι προτεραιότητά μας, έτσι ώστε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν να μπορούν να δημιουργούν τον σωστό κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση  και να συμβάλουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη.

 

Οι μαθητές, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές δραστηριότητες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ανακάλυψαν στοιχεία και πληροφορίες για τη δομημένη κοινωνία των μελισσών, τη ζωή και τις συνήθειές τους, τον βιολογικό τους κύκλο και τον σημαντικό ρόλο των μελισσών στη φύση.
Επίσης, έμαθαν για τα προϊόντα που προσφέρουν οι μέλισσες στον άνθρωπο.
Η μελισσοκομία μας προσφέρει τον βασιλικό πολτό, τη γύρη, την πρόπολη, το κερί, το θρεπτικό μέλι, που με τις ευεργετικές του ιδιότητες κατέχει υψηλή θέση στη διατροφική πυραμίδα, αλλά και το δηλητήριο των μελισσών.

Στο εργαστήρι του μουσείου, οι μαθητές επεξεργάστηκαν ένα λεπτό φύλλο κηρήθρας και το μετέτρεψαν σε ένα πρωτότυπο κεράκι.

Στη συνέχεια, έξω στον κήπο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν τον ρόλο του μελισσοκόμου. Φόρεσαν τις μελισσοκομικές μάσκες, κράτησαν και χρησιμοποίησαν εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μελισσοκόμοι.
Τέλος, οι μαθητές περιηγήθηκαν στα εκθέματα του μουσείου και γνώρισαν την παραδοσιακή και σύγχρονη μελισσοκομία. 
Η αίθουσα περιλάμβανε μια συλλογή από σπάνιες ξύλινες και πήλινες κυψέλες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, όπως καπνιστήρια και μελισσοκομικές μάσκες και μικρά και μεγάλα πιθάρια που αποθήκευαν το μέλι.

 

greengreengreengreen

Στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

 

Α. Το Παλιό Σχολείο

 

Κάναμε μια βουτιά στον χρόνο και ζωντανέψαμε το παλιό σχολειό -όπου γράμματα μαθαίναν ο παππούς και η γιαγιά όταν ήτανε παιδιά με τα εργαλεία γραφής εκείνα τα παλιά.

 

Β. Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια

 

Πώς έπαιζαν τα παιδιά παλιά; Τι παιχνίδια είχαν;

Τα αγαπημένα τους παιχνίδια ήταν και τα πιο απλά, αυτά που έφτιαχναν μόνα τους! Σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά γνώρισαν αυτά τα παιχνίδια, τα ξεχασμένα στον χρόνο, που ζωντάνεψαν και πάλι στο Μουσείο αλλά και στην τάξη μας.

 

greengreengreengreen

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  της «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ»

 

Η εκπαιδευτική δράση στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των παιδιών και αυριανών ενεργών πολιτών και στην εδραίωση της ανακύκλωσης αποβλήτων ως θετικής συμπεριφοράς και πράξης που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας.

 

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για το θέμα της  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αποβλήτων και  της βασικής σημασίας αυτής για την προστασία του περιβάλλοντος  και της ανθρώπινης ζωής.

 

Έγινε μια σύντομη παρουσίαση στα ανακυκλώσιμα  είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στα σημεία συλλογής τους, στον τρόπο απόρριψης στους ειδικούς κάδους συλλογής, στα στάδια της ανακύκλωσης  αποβλήτων, στους

λόγους που δεν πρέπει να πετάμε τις παλιές ή άχρηστες οικιακές συσκευές μαζί με τα λοιπά οικιακά μας απόβλητα, αλλά να τις ανακυκλώνουμε ώστε να ξαναγίνουν

χρήσιμα υλικά για τον άνθρωπο.

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικό βίντεο του Φορέα με θέμα  την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

 

Στο τέλος, έλαβαν χρήσιμες συμβουλές  για την πραγματοποίηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από την εκπρόσωπο του Φορέα.

 

 

greengreengreengreen

ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και να ανακυκλώσουμε 320 κιλά μπαταρίες.

Η ΑΦΗΣ Α.Ε. διαχειρίζεται τα απόβλητα με σεβασμό προς το περιβάλλον συνεισφέροντας στην Κυκλική Οικονομία.

Με την ανακύκλωση των μπαταριών συλλέγουμε τα ανακυκλωμένα μέταλλα με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε καινούριες μπαταρίες αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει από μέταλλο, από ψαλίδια μέχρι και αεροπλάνα! Με τα ανακυκλωμένα μέταλλα επιτυγχάνεται  εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων. Επίσης, με την ανακύκλωση μπαταριών προστατεύουμε το περιβάλλον. Τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν μέσα στις μπαταρίες μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι: Η ανακύκλωση να γίνει μέρος της ζωής μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον.

Ευχαριστούμε την ΑΦΗΣ για τα χάρτινα κουτάκια συλλογής μπαταριών που μας έστειλε καθώς επίσης και για τα δωράκια της επιβράβευσης επειδή κατακτήσαμε τον στόχο μας (300 κιλά) και τον ξεπεράσαμε (320 κιλά).

Τη νέα σχολική χρονιά θα ανεβάσουμε τον πήχη πιο ψηλά!

επιβράβευση01 επιβράβευση02 επιβράβευση03 επιβράβευση04 επιβράβευση05 επιβράβευση06 επιβράβευση07

 

greengreengreengreen

Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης

 

Πέντε τμήματα του σχολείου μας δήλωσαν συμμετοχή στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 39 Δήμων της Αττικής που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και διήρκησε έως την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ΤΕΧΑΝ έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Το τμήμα που συγκέντρωσε και ανακύκλωσε τις περισσότερες συσκευασίες ήταν το Δ1. Έτσι οι μαθητές των υπόλοιπων τμημάτων χάρισαν και τις δικές τους συσκευασίες στο τμήμα που προηγήθηκε. Συγχαρητήρια για το μεγαλείο ψυχής τους!

Συγχαρητήρια στους μαθητές του τμήματος Δ1 για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της TEXAN SA .

Συνολικά ανακυκλώθηκαν 37.983 συσκευασίες και χάρισαν στους μαθητές του Δ1 από ένα Smartwatch!

Eυχαριστούμε πολύ όλους αυτούς που μας βοήθησαν!!!

Ευχαριστούμε TEXAN SA !

Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ01 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ02 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ03 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ04 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ05 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ06 Διαγωνισμός ΤΕΧΑΝ07

 

greengreengreengreen

 

Ημέρα της Γης-22 Απριλίου 2024

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γης είναι αφιερωμένη στη μείωση του πλαστικού για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και την ανθρώπινη υγεία «Planet vs. Plastics».

Η Γη έχει ανάγκη από τη φροντίδα και την προστασία μας κάθε μέρα! ! Εμείς δεσμευτήκαμε να τη βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε για το δικό μας μέλλον και για τις επόμενες γενιές:

 • Να μειώσουμε τα απόβλητα (Reduce)
 • Να επαναχρησιμοποιήσουμε (Reuse) τσάντες, μπουκάλια, δοχεία και κυρίως να αποφύγουμε τα πλαστικά μιας χρήσης…
 • Να ανακυκλώσουμε (Recycle)

Κάνοντας μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας και βάζοντας τα 3 Rs στην καθημερινότητά μας, διαμορφώνουμε ένα πιο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον!

Ημέρα της Γης 22 Απριλίου01 Ημέρα της Γης 22 Απριλίου02 Ημέρα της Γης 22 Απριλίου03 Ημέρα της Γης 22 Απριλίου04

 

 

greengreengreengreen

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης- 18 Μαρτίου

 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης με δράσεις ευαισθητοποίησης προωθεί την κουλτούρα της ανακύκλωσης. Δράσεις που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό.

Οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης μάς προσκαλούν να συνεισφέρουμε όλοι, έχοντας κοινό γνώμονα την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη μας.

Ας υιοθετήσουμε τις πράξεις τους, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Για εμάς «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται ποτέ». Με την Ανακύκλωση όμως βοηθάμε τη διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.  Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης 2024_01 Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης 2024_02 Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης 2024_03 Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης 2024_04

 

 

greengreengreengreen

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

Αντιπροσωπεία μαθητών μας και εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου και παρακολούθησαν το πρόγραμμα φιλοζωίας που πραγματοποίησε ο Δήμος Αλίμου. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες από εξειδικευμένο εκπαιδευτή σκύλων που προέβη σε σχετική επίδειξη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων.

Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην εκδήλωση και στο τέλος χάρισαν κουβερτάκια και τροφές για τα αδεσποτάκια του συλλόγου ΣΑΖΑ Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων Αλίμου.

Επιστρέφοντας στο σχολείο, ετοίμασαν αφίσες για τα δικαιώματα των ζώων και συμβουλές για ορθή συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ζώα!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Δήμο Αλίμου, τον Σύλλογο ΣΑΖΑ Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων Αλίμου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου και τον κ. Δημήτρη Βρεττό (Δημοτικό Σύμβουλο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ Αλίμου) για την υποδοχή, τη φιλοξενία και για όλα τα σημαντικά και χρήσιμα που αποκόμισαν οι μαθητές μας.

Ο Σύλλογος ΣΑΖΑ Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων Αλίμου έγραψε για μας:

«Πολλά συγχαρητήρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης για την δράση ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησε, σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ επίσης για την προσφορά πλεκτών κουβερτών στα αδεσποτάκια μας!!!»

Πανελλήνια Ημέρα Φιλοζωίας2024Σταματίνα

 

 

greengreengreengreen

«Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ

Στόχοι του προγράμματος

Επιδιώκεται: 1) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά: α) με την πρόληψη των πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών και β) των συνεπειών των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,

2) Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

3) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Στις 17 Ιανουαρίου 2024 οι μαθητές επισκέφτηκαν τον χώρο πρασίνου προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες του.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δάσος Κάσδαγλη για να παρατηρήσουν και να καταγράψουν οι μαθητές τη χλωρίδα του δασικού οικοσυστήματος και τις ανάγκες του.

Στις 5 Απριλίου 2024 επισκεφτήκαμε τον δήμαρχο Λυκόβρυσης Πεύκης προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των δύο οικοσυστημάτων που ερευνήσαμε και να διεκδικήσουμε.

Στις 14 Απριλίου 2024 συμμετείχαμε στην καμπάνια ευαισθητοποίησης Let’s do it Greece 2024 «Καθαρίζουμε τα δάση σε όλη την Ελλάδα» και καθαρίσαμε το Δάσος Κάσδαγλη.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές των μικρών τάξεων του σχολείου μας (Α1,Β1, Β2) και οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Πεύκης. Την ομάδα μας την ονομάσαμε «Πράσινη Συμμαχία Μαθητών για την υιοθεσία οικοσυστήματος»

χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας01 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας02 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας03χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας04 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας05 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας06 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας07 χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας08

 

greengreengreengreen

Τιμητική Διάκριση στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης συνεχίζοντας την προσπάθειά της να διαδώσει την Έβδομη Τέχνη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο, όχι μόνο, την επαφή τους με αυτήν αλλά και την ανάδειξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και τη δημιουργική τους απασχόληση, διοργάνωσε Διαγωνισμό Σεναρίου με θέμα: «Πως φαντάζεσαι τον κόσμο που θέλεις να ζήσεις;»

Η ΚΛΠ κάλεσε τους μαθητές να γράψουν τη δική τους ιδέα για το σενάριο και να δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό Σεναρίου της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης, για την «Κλιματική Αλλαγή».

Πώς μπορούμε να ομορφύνουμε το πλανήτη μας και να τον προστατέψουμε;

Ο διαγωνισμός είχε σκοπό να επαναπροσδιορίσει την σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά που είναι το μέλλον του πλανήτη μας και οι  διαμορφωτές του!!!

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης συμμετείχε με ένα οικολογικό παραμύθι «Η Καθαρούπολη Σώζεται».

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο πλαίσιο του 44ου Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης απονεμήθηκε στο σχολείο μας  Τιμητική Διάκριση για την ομαδική συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό Καλύτερης Ιδέας Σεναρίου για ταινία Μικρού Μήκους.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης για την ευκαιρία που πρόσφερε στους μαθητές μας.

Διάκριση Διαγωνισμός καλύτερης ιδέας σεναρίου για ταινία μικρού μήκους_2023-24_01 Διάκριση Διαγωνισμός καλύτερης ιδέας σεναρίου για ταινία μικρού μήκους_2023-24_02

greengreengreengreen

1η δράση

Παρεούλα με τη SAVE

 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, μια μέρα παρέα με τη SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων. Οι μαθητές της Α΄ τάξης απόλαυσαν μία όμορφη εκπαιδευτική παρουσίαση από εθελόντρια της SAVE και διά με την βοήθεια των δύο εκπαιδευτικών, των Αγγλικών και των Γαλλικών, συμμετείχαν σε διαδραστικό κουκλοθέατρο.

Κύριοι πρωταγωνιστές η Νίνα και ο Νίνο, ζωάκια κούκλες που υποδύονταν αδέσποτα ζωάκια μέσα από τα οποία τα παιδιά έμαθαν την ιστορία τους, ποιος ευθύνεται που έγιναν αδέσποτα, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, τα δικαιώματα τους και ποιες οι δικές μας υποχρεώσεις!

Επίσης, οι μαθητές χάρισαν στα αδεσποτάκια τις κουβερτούλες που δημιουργήθηκαν από τη γιορτή των Σπάνιων Ασθενιών!

Ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης

1η δράση_save01 1η δράση_save02

greengreengreengreen

2η δράση

Δράση ευαισθητοποίησης

Οι μαθητές του σχολείου μας συγκέντρωσαν συσκευασίες (πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί) και τις ανακύκλωσαν στο πολυκέντρο της ΤΕΧΑΝ. Τα χρήματα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης τα πρόσφεραν στα αδεσποτάκια της SAVE. Επίσης, την ίδια μέρα δόθηκαν και τα τελευταία κουβερτάκια που δημιουργήθηκαν από τα πλεκτά που στόλισαν τον εξωτερικό χώρο του σχολείου μας για τον εορτασμό των #ΣπάνιωνΠαθήσεων.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας στα μέλη-εθελοντές της SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης και δίνουμε την υπόσχεση πως θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Η SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης έγραψε για μας:

«Τα παιδιά με τα χρήματα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που μάζεψαν προσέφεραν 50€ για τα αδέσποτα, δείχνοντας έτσι έμπρακτα ότι βρίσκονται πάντα δίπλα μας! Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια στους δασκάλους! Με τις δράσεις σας ομορφαίνετε την πόλη μας!»

2η δράση με τη save01 2η δράση με τη save02 2η δράση με τη save03 2η δράση με τη save04 2η δράση με τη save05 2η δράση με τη save062η δράση με τη save07

greengreengreengreen

«Δέντρο – λιχουδιές για ζωάκια και πουλιά»

Οι μαθητές του Α1, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση» της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, συμμετείχαν στη δράση «Δέντρο – λιχουδιές για ζωάκια και πουλιά».

Ετοίμασαν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λαχταριστές λιχουδιές για τα πουλιά της αυλής του σχολείου μας, που τον χειμώνα με το κρύο δυσκολεύονται να βρούνε την τροφή τους.

Στόλισαν για τα πουλάκια αλλιώτικα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην αυλή του σχολείου μας.

δεντρολιχουδιές 1 δεντρολιχουδιές 2 δεντρολιχουδιές 3 δεντρολιχουδιές 4

 

 

greengreengreengreen

 Η Εφημερίδα του Β1 Β2 Σχ. Έτος 2023-24

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης γίνονται μικροί δημοσιογράφοι και μέσα από τα δικά τους μάτια καταθέτουν τις σχολικές τους εμπειρίες αλλά και τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνταγές, αινίγματα, σπαζοκεφαλιές και σταυρόλεξα είναι μερικά από αυτά που θα δείτε στη μικρή τους εφημερίδα.

greengreengreengreen

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

( 6η Μαρτίου )

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, σε συνεργασία με Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και με σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα αλλά και Δήμους,  υλοποίησε δράση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού με τίτλο «Σπάω τη σιωπή, ενώνουμε τις φωνές κατά της βίας» στις 6 Μαρτίου 2024, ώρα 10.30-11.15, στην Πλατεία Σοφούλη.

 

Το σχολείο μας με ενθουσιασμό συμμετείχε στην Πανελλήνια Δράση που είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και της ευρύτερης κοινωνίας κατά της βίας τόσο στο σχολείο όσο και σε άλλα κοινωνικά/θεσμικά πλαίσια όπως είναι η οικογένεια, η εργασία, ο αθλητισμός, κ.λπ.

Στόχοι της δράσης ήταν οι μαθητές/τριες:

 • να ορίζουν τη βία και τον εκφοβισμό
 • να αναγνωρίζουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού και τις μορφές τους
 • να κατανοούν τα συναισθήματα της βίας και του εκφοβισμού
 • να αναφέρουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού
 • να αξιολογούν θετικά το σπάσιμο της σιωπής σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού
 • να χρησιμοποιούν ειρηνικές πρακτικές επίλυσης των συγκρούσεων

Το σπάσιμο των μπαλονιών συμβολίζει το σπάσιμο της σιωπής ενάντια στη βία και το ταυτόχρονο σπάσιμο των μπαλονιών συμβολίζει ότι ενώνουμε τις φωνές όλοι/ες μαζί.

 

Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ να παρακολουθήσετε τις δράσεις όλων των τμημάτων του Σχολείου μας, που αφορούν την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, αλλά και τη συμμετοχή μας στην  11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ BULLYING_ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ! (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

greengreengreengreen

Δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τις Σπάνιες Παθήσεις

Σπάνιες Παθήσεις_αφίσα Σπάνιες Παθήσεις_ενημερωτικό

Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης του σχολείου μας θελήσαμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της συμπερίληψης των Σπάνιων συνανθρώπων μας ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την τοπική κοινωνία.

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων, 29 Φεβρουαρίου 2024, τα δέντρα έξω από το σχολείο μας διακοσμήθηκαν με τα χρώματα των Σπάνιων Παθήσεων.

Αρχικά, έγινε κάλεσμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονιών των μαθητών μας και της τοπικής κοινωνίας. Τους προτείναμε  να γίνουν πρεσβευτές του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων (rare disease day) και  να συμμετέχουν  στον εορτασμό, στέλνοντας τετράγωνα πλεκτά μοτίφ στα χρώματα των σπάνιων παθήσεων, με την επισήμανση ότι μετά τον εορτασμό, τα πλεκτά θα μεταμορφωθούν σε πλεχτές κουβερτούλες και θα δωρισθούν στον Φιλοζωικό Σύλλογο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης S.A.V.E  και στο Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου «ΣΑΖΑ».

Η συμμετοχή των συμπολιτών μας ήταν εντυπωσιακή, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2024 επισκέφτηκαν το σχολείο μας και μας τίμησαν με την παρουσία τους μέλη του Συλλόγου 95,  Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς. Μέσα σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και πλούσιων συναισθημάτων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με συμμετοχή των περισσότερων τμημάτων του σχολείου μας.

 

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μηνύματα των μαθητών και τα υφαντά που ετοίμασαν στα χρώματα των σπάνιων παθήσεων, καθώς επίσης και στιγμές από την εκδήλωση.

Σπάνιες Παθήσεις 2024_Β1-Β2

greengreengreengreen

Γέφυρες συνεργασίας και φιλίας με τη φιλοζωική S.A.V.E

Δεύτερη χρονιά συνεργασίας του σχολείου μας με τη φιλοζωική S.A.V.E. Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης . Η πρώτη δράση της νέας σχολικής χρονιάς άρχισε με το Bazaar των Χριστουγέννων. Για δεύτερη χρονιά το σχολείο μας συμμετείχε με χριστουγεννιάτικες δημιουργίες οι οποίες έγιναν ανάρπαστες. Το ποσό των εισπράξεων διατέθηκε για την υιοθεσία ενός αδέσποτου τυφλού γατιού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μας  σε θέματα φιλοζωίας, υιοθεσίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων. Οι μαθητές  οι οποίοι αποτελούν το κοινωνικό σύνολο της σύγχρονης εποχής αλλά και της επόμενης γενιάς δημοτών, πρέπει να καταλάβουν ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων, είναι η υπεύθυνη κοινωνική τους στάση, η ευσυνειδησία αλλά και η στροφή προς την υιοθεσία.

Κανένα καταφύγιο ζώων δε δίνει τη λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού.

 

greengreengreengreen

«Γέφυρες αγάπης και συνεργασίας»

Με τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών καταφέραμε να χτίσουμε «Γέφυρες αγάπης και συνεργασίας» με το 3ο Νηπιαγωγείο Πεύκης. Η κατασκευή χάρτινων παιχνιδιών, από άχρηστα χαρτόκουτα και πλαστικά καπάκια, πρόσφερε χαρά στους μαθητές και πολλές δημιουργικές ώρες παιχνιδιού. Στόχος μας ήταν να καταλάβουν οι μαθητές ότι όσο λιγότερα υλικά καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη για το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η μείωση της χρήσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων, ακόμη και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια και για την υγεία μας.

 

 

 

greengreengreengreen

Δημιουργική ανακύκλωση (upcycling)

 

Με τον όρο upcycling αναφερόμαστε στη διαδικασία μετατροπής των απορριμμάτων ή άχρηστων υλικών σε νέα υλικά ή προϊόντα καλύτερης ποιότητας ή υψηλότερης περιβαλλοντικής αξίας.

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε δημιουργική ανακύκλωση (upcycling) πρώτων υλών;

Στόχος του upcycling είναι:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
   Μειώνει την κατανάλωση των νέων πρώτων υλών για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η μείωση της χρήσης των νέων πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , της ρύπανσης των υδάτων , ακόμη και των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
   Η Ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τη δική μας και των παιδιών μας.
  • Αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τον όγκο εκείνων των απορριμμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

greengreengreengreen

Στο μάθημα των εικαστικών…

 

Η ενασχόληση των μαθητών µε τη δημιουργία κατασκευών ή έργων τέχνης από ανακυκλώσιμα, πολλές φορές «αναπάντεχα υλικά», συνιστά δραστηριότητα που προάγει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες αλλά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, εξωτερικεύει και το χιούμορ των μαθητών. Η ενασχόληση µε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να καταλάβουν ότι ο κύκλος ζωής τους (των υλικών) δε φέρει ημερομηνία λήξης και σχεδόν όλα είναι αξιοποιήσιμα, σε ένα μεγάλο βαθμό, μετά την πρωτογενή τους χρήση. Διαπιστώνουν ότι τα χρησιμοποιημένα υλικά δεν είναι άχρηστα, αλλά εμπεριέχουν ακόμη αξία.

Το μάθημα των εικαστικών και γενικότερα η καλλιτεχνική αισθητική παιδεία συνιστά μια ευέλικτη θεματική περιοχή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Γι’  αυτό και μπορεί να αποτελέσει βασικό μέσο για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

greengreengreengreen

Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας από την NoWaste21

 

«Πρόγραμμα Επαγωγή-Κυκλική οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα»

 

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν:

 • Για το Γραμμικό Μοντέλο και για την Κυκλική οικονομία, το μοντέλο που μιμείται τη φύση.
 • Τα οφέλη που προκύπτουν μηδενίζοντας τα απόβλητά μας ή αλλάζοντας συνήθειες.
 • Τι σημαίνει Επαναχρησιμοποιώ-Δίνω μια δεύτερη ζωή.
 • Τα βήματα της Ανακύκλωσης

NoWaste21 Ευχαριστούμε από καρδιάς!!!

Έγραψαν για μας!!

«Η NoWaste21 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων European European Week for Waste Reduction με εθνικό συντονιστή τον ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης πραγματοποίησε επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης όπου έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων »ΕΠΑΓΩΓΗ». Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία εκφράζοντας απόψεις και απορίες, ενώ ακολούθησε κουίζ ερωτήσεων.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων οι μαθητές έκαναν πράξη τις έννοιες της Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης & Ανακύκλωσης δημιουργώντας εκπληκτικές κατασκευές από απορρίμματα συσκευασιών καθώς η φετινή εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στις Συσκευασίες.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης ανήκει στα οικολογικά σχολεία και συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τους 17 Παγκόσμιους στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη Global Goals for Sustainable Development.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και εκπαιδευτικούς .»

no waste_εκπαίδευση 2024

greengreengreengreen

Επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση υλικών

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα κοινού (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους ίδιους τους πολίτες) να εμπλακούν.

Η επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση υλικών συμβάλλει ασφαλώς στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά, ως βιωματική συνήθεια και στην απόκτηση οικολογικού ήθους εκ μέρους των μαθητών και αυριανών ενεργών πολιτών.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν όχι µόνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων αλλά να αποτελέσουν, ως πρωτογενές υλικό, τα μέσα για την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών και όχι μόνον.

Οι μαθητές δημιουργούν_Δ101 Οι μαθητές δημιουργούν_Δ102Οι μαθητές δημιουργούν_Δ103 Οι μαθητές δημιουργούν_Δ104

greengreengreengreen

«Επαναχρησιμοποιώ, με φαντασία δημιουργώ»

Δημιουργίες του Α1

greengreengreengreen

αφίσα EWWR 2023 (GR) Ευρωπαική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (5)

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – 1η μέρα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων European Week for Waste Reduction

Οι μικροί μαθητές της Α & Β τάξης μαθαίνουν να κάνουν διαλογή. Ξεχωρίζουν τις επικίνδυνες πλαστικές συσκευασίες σε ΡΕΤ και σκληρά πλαστικά.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι συσκευασίες είναι έτοιμες για ανταποδοτική ανακύκλωση στην THEGREENCITY και στα πολυκέντρα ανακύκλωσης της TEXAN SA.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης – 2η ημέρα δράσεων

 Κατασκευή μακέτας με αυγοθήκες

Ευχαριστούμε την εικαστικό του σχολείου μας Θεώνη Δημοπούλου.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 3η & 4η ημέρα δράσης

Επαναχρησιμοποίηση

Οι μαθητές του Β1 & Β2 φύτεψαν σε δοχεία απορρυπαντικού. Ο χώρος του σχολείου ομόρφυνε πολύ και το μήνυμα της μείωσης των αποβλήτων ταξίδεψε ακόμη πιο πολύ! Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας!

greengreengreengreen

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης συμμετέχει στη δράση «Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί»

 

Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην Κυκλική Οικονομία και ειδικότερα στην ανακύκλωση μπαταριών.

Στόχο έχει τη συστηματική επιμόρφωση των παιδιών με διαδραστικό τρόπο, ώστε να τα καθοδηγήσει στην ευσυνείδητη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών στους κάδους ΑΦΗΣ.

Στη δράση αυτή μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια, συγκεντρώνοντας σε ειδικό σημείο στο σπίτι όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, προτού αυτές καταλήξουν στον Κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου.

Σχολεία με 201 – 300 παιδιά (στόχος 300 κιλά)

Έπαθλα Απόδοσης

Σε κάθε κατηγορία, το σχολείο που θα παραδώσει τα περισσότερα κιλά (ανεξαρτήτως διαγωνισμού) θα κερδίσει: rubber floor (έως 80 τ.μ.).

Κάθε σχολείο που αγγίζει τον στόχο της κατηγορίας του θα κερδίσει αναμνηστικό έπαθλο για όλα τα παιδιά ΚΑΙ θα μπει αυτομάτως στην κλήρωση για επιπλέον δώρα!

Έπαθλα Κλήρωσης

5 τυχερά σχολεία

Σύστημα προβολής για μια σχολική αίθουσα

5 τυχερά σχολεία

Διαδραστική οθόνη για μια σχολική αίθουσα

5 τυχερά σχολεία

3 μπάλες (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου)

LIVE GREEN_2024

greengreengreengreen

International E-Waste Day

 

Η φετινή έκδοση τρέχει με το σύνθημα «Μπορείς να ανακυκλώσεις οτιδήποτε με βύσμα, μπαταρία ή καλώδιο!» τονίζοντας το ζήτημα των αόρατων ηλεκτρονικών αποβλήτων – των ηλεκτρονικών ειδών που συχνά δεν αναγνωρίζονται και δεν ανακυκλώνονται σωστά στην κατάλληλη ροή απορριμμάτων. Ενώ τα ηλεκτρονικά απόβλητα συνδέονται συχνά με απορριπτόμενα gadget και συσκευές, μια σημαντική ποσότητα ηλεκτρονικών απορριμμάτων παραμένει κρυμμένη σε κοινή θέα.

International E-Waste Day αφίσαInternational E-Waste Day01 International E-Waste Day02International E-Waste Day03 International E-Waste Day04 International E-Waste Day05 International E-Waste Day06 International E-Waste Day07

greengreengreengreen

International Walk to School Month 2023 (1 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου)

 

Το International Walk to School Month είναι μια ετήσια παγκόσμια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους μαθητές, τους γονείς και τις κοινότητες να πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια ή με το ποδήλατο κατά τον μήνα Οκτώβριο. Στόχος αυτής της εκστρατείας διάρκειας ενός μήνα είναι να προωθήσει την ενεργή μετακίνηση, να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιώσει τη συνολική ευημερία των μαθητών. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών διαδρομών προς το σχολείο και την ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας μεταξύ των μαθητών και των οικογενειών. Η συμμετοχή στο International Walk to School Month είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την προώθηση υγιεινών συνηθειών, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

International Walk to School Month01

International Walk to School Month02 International Walk to School Month03International Walk to School Month04International Walk to School Month05International Walk to School Month06International Walk to School Month07International Walk to School Month08International Walk to School Month09ερωτηματολόγιο 1ερωτηματολόγιο 2

 

greengreengreengreen

Outdoor lesson στον Υμηττό

Το μάθημα στην ύπαιθρο είναι πάντα εποικοδομητικό, βιωματικό και ευχάριστο για τους μαθητές. Η επίσκεψη στο δάσος του Υμηττού μάς έδωσε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε δραστηριότητες στο πεδίο.

Οι μαθητές έμαθαν πώς βρίσκουμε την ηλικία και το ύψος ενός δέντρου και εφάρμοσαν τους κανόνες του δασο-οικοκώδικα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργήθηκαν κι άλλες δεξιότητες όπως δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής, αλλά και δεξιότητες κοινωνικής ζωής όπως η ενσυναίσθηση και η ευαισθησία.

outdoor lesson_1

outdoor lesson_2

outdoor lesson_3

outdoor lesson_4

greengreengreengreen

Γνωρίζουμε τα μυστικά του δασικού οικοσυστήματος

Ποια είναι η άγρια ζωή; Ποια ζώα λέμε άγρια; Ποια είναι η πανίδα του ελληνικού δάσους; Η συνάντηση των μαθητών με την ΑΝΙΜΑ ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς μέσα από μια ευχάριστη, διασκεδαστική διαδικασία και με παιγνιώδη τρόπο κατάφεραν να γνωρίσουν τα στοιχεία του δασικού οικοσυστήματος, να μάθουν τι σημαίνει πανίδα, χλωρίδα, τροφική αλυσίδα, τις συνήθειες των μικρών και μεγάλων άγριων ζώων του δάσους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία του δάσους ως καταφύγιο ζωής και  τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή του.

 

4

5

6

7

 

greengreengreengreen

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης εδώ και χρόνια έχει εστιάσει στην ανάγκη της καλλιέργειας της οικολογικής συνείδησης και γενικότερα του Περιβαλλοντικού Εγγραμματισμού των μαθητών/τριών του σχολείου. Καινοτόμες πρακτικές όπως βιωματικές δράσεις, υπαίθρια εκπαίδευση, σχέδια εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

Ως επιβράβευση της προσπάθειας που καταβάλλεται κάθε χρόνο από μαθήτριες και μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς της σχολικής μας μονάδας,  το σχολείο μας βραβεύτηκε φέτος με την 3η πράσινη σημαία των Eco Schools στο πλαίσιο της εορταστικής τελετής των 30 χρόνων λειτουργίας τού Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία – Eco Schools». Η τελετή  βράβευσης  συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη.

Νιώθουμε τιμή και υπερηφάνεια που είμαστε μία  από τις 114 σχολικές μονάδες πανελλαδικά που βραβεύτηκε για τις επιτυχημένες και πρωτότυπες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου.

Εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μάς εμπνέει, μας συμπαραστέκεται, μας δίνει κίνητρα προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεών μας και των διδακτικών σεναρίων μας.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές/μαθήτριές μας και στους/στις εκπαιδευτικούς μας.

βραβείο οικολογικά σχολεία2024_001βραβείο-οικολογικά-σχολεία2024_002

greengreengreengreen

Την Παρασκευή 2-2-24 το 4ο Δημοτικό σχολείο Πεύκης συμμετέχοντας στον 10ο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα  :« Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια, από το χθες στο σήμερα» που οργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής ζωής, την Ελληνική Ραδιοτηλεόραση και το ΥΠΕΘΑ ,βραβεύτηκε για το επιτραπέζιο παιχνίδι «Πράσινων διαδρομών »που δημιούργησε.  Το βραβείο παρέλαβε η εκ/κος του σχολείου μας κα Κιόρογλου Ελένη η οποία τόνισε ότι το παιχνίδι δημιουργήθηκε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες των μαθητών και  αναφέρεται στους 17 Παγκόσμιους στόχους  βιωσιμότητας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανακαλύψουμε  όλοι τι σημαίνει βιωσιμότητα και πως όλοι μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες συμβάλλοντας στην προστασία του πλανήτη μας. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!

 

βράβευση 4

Βράβευση 1

βράβευση 3

greengreengreengreen

Εδώ μπορείτε να δείτε τις δράσεις μας κατά το σχολικό έτος 2022 – 23

greengreengreengreen

3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού

Μνεία Σχολείου_4οΔΣΠεύκης

Γιατί τελικά η μάθηση εκτός βιβλίου είναι μάθηση διασκεδαστική αλλά κυρίως αποτελεσματική και το παιχνίδι αποτελεί ιδανική μέθοδο για την απόκτηση γνώσεων, γιατί ο μαθητής που εμπλέκεται λειτουργεί σε ένα χαλαρό πλαίσιο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς για ακόμη μια φορά το #ΕΚΟΜΕ !

 

Μνεία Μαθητή_4οΔΣΠεύκης

greengreengreengreen

Podcast: «Η Καθαρούπολη Σώζεται»

Οικολογικό παραμύθι από τους μαθητές του Β1

Επιρροές που αξιοποιήθηκαν για την συγγραφή του παραμυθιού

Συγκεντρώσαμε τις εμπειρίες δύο ετών και αφοσιωθήκαμε στη συγγραφή του οικολογικού παραμυθιού: «Η Καθαρούπολη Σώζεται».

Τους δύσκολους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες του 2021-2022, τότε που δεν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις, λόγω του πρωτοκόλλου COVID που ίσχυε για τα σχολεία, βρήκαμε διέξοδο στους μικρούς πράσινους περιπάτους στην πόλη μας η οποία έχει τρία μικρά δάση, ό,τι επέμεινε δηλαδή από το τεράστιο πευκόδασος που παλιότερα κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή.

Περιδιαβήκαμε τις γειτονιές της πόλης, επισκεφτήκαμε τα δασάκια μας, απαθανατίσαμε την κατάσταση στην πόλη μας, δεντροφυτεύσαμε στο δασάκι της γειτονιάς μας, φυτέψαμε σε κήπους και παρτέρια, καθαρίσαμε… Υλοποιήσαμε πάρα πολλές περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Έτσι, η βαλίτσα μας γέμισε με εμπειρίες, όμορφες ζωντανές εικόνες, ήχους, μυρωδιές, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα. Είχαμε πολλά να αφηγηθούμε κι έτσι δημιουργήσαμε το παραμύθι μας.

Στην παραδοσιακή κοινωνία, της οποίας χαρακτηριστικό είναι ο λαϊκός πολιτισμός, τα λαϊκά παραμύθια κατείχαν σημαντική θέση διότι αποτελούσαν μέρος της ψυχαγωγίας των παιδιών, πέρα από τα παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια.  Ο χαρακτήρας τους, εκτός από ψυχαγωγικός, ήταν και παιδαγωγικός. Αυτά μάθαιναν στα παιδιά τι θεωρούσε η κοινωνία τους καλό ή κακό, τους μετέδιδαν γνώσεις, αξίες…

Η εποχή μας, η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, χαρακτηρίζεται από σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και όχι μόνο. Οι προσλαμβάνουσες των παιδιών έχουν αλλάξει. Έχουν απομακρυνθεί από τα παραμύθια και από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Στην προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους συνομήλικούς μας αλλά και τους ενήλικες, αποφασίσαμε να παντρέψουμε στο παραμύθι μας το παραδοσιακό με το μοντέρνο. Η μορφολογία του παραμυθιού μας ακολουθεί τις λειτουργίες του Βλαδίμηρου Προπ (Ρώσος ακαδημαϊκός) ενός από τους πιο σημαντικούς συντελεστές του λαϊκού παραμυθιού ο οποίος κατέγραψε 31 λειτουργίες, ερευνώντας τα λαϊκά παραμύθια. Εμείς διαλέξαμε οχτώ από αυτές για την ολοκλήρωση του έργου μας.

Αφού διαλέξαμε τους σύγχρονους ήρωές μας, δημιουργήσαμε το προφίλ τους και συνεχίσαμε να δομούμε το παραμύθι μας, βήμα βήμα, στην τάξη, στις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Το έργο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα»

παραμύθι01 παραμύθι02 παραμύθι03 παραμύθι04 παραμύθι05 παραμύθι06 παραμύθι07 παραμύθι08 παραμύθι09 παραμύθι10

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να ακούσετε το Podcast με το παραμύθι μας!

_Podcast Cover

greengreengreengreen

Διεπιστημονική Προσέγγιση

Ρομποτικά συστήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η παραδοσιακή εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο «χαρτί, μολύβι, πίνακας», πρέπει να εμπλουτιστεί με τις νέες τεχνολογίες. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία απομακρύνει τους μαθητές από το θρανίο, που μέχρι τώρα είναι καθηλωμένοι, και εμπλέκονται ενεργά με τη χρήση εκπαιδευτικών ρομποτικών παιχνιδιών. Καλλιεργείται με αυτό τον τρόπο η φαντασία τους και η δημιουργικότητά τους, ανακαλύπτουν το περιεχόμενο της μάθησης και βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι οι μαθητές ενεργοποιούν τις πρότερες γνώσεις τους, πειραματίζονται με τα νέα δεδομένα, εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, οικοδομούν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένα πεδίο εφαρμογής που προσφέρει ένα ευρύ πλαίσιο για την ανάπτυξη πολλών και ελκυστικών δραστηριοτήτων που μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γνώσης, συνεργασίας, παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής λογικής της STEAM.

Οι μικροί μαθητές του Β1 ξεκίνησαν το 2021 τα πρώτα τους βήματα για να γνωρίσουν την πόλη τους, να παρατηρήσουν, να φωτογραφίσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία της βιωσιμότητας και να καταλήξουν στο συμπέρασμα, αν τελικά η πόλη μας πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί «Βιώσιμη Πόλη».

Την μελέτησαν πολυεπίπεδα πραγματοποιώντας υπαίθριες δραστηριότητες, στο φυσικό περιβάλλον της πόλης μας. Ανέλαβαν δράση, υλοποιώντας δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς,  πολλές συμμετοχές  σε δράσεις κυκλικής οικονομίας και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας με ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, τραγούδι, podcast, επιτραπέζια παιχνίδια και τελευταία με καινοτόμο τρόπο, προγραμματίζοντας το ρομποτάκι edison. Αφού λοιπόν κατασκεύασαν τη μακέτα της γειτονιάς του σχολείου, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, προγραμμάτισαν το ρομποτάκι τους να μεταφέρει το μήνυμά τους: «I Love Recycle». Αυτή είναι η πρόταση προς όλη την τοπική κοινωνία. Να ανακυκλώνουν πάντα και παντού τα απορρίμματά τους για ένα βιώσιμο μέλλον.

μακέτα 01 μακέτα 02 μακέτα 03 μακέτα 04 προγραμματισμός 01 προγραμματισμός 02 προγραμματισμός 03 προγραμματισμός 04 προγραμματισμός 05 προγραμματισμός 06

 

greengreengreengreen

«Greenways/Πράσινες διαδρομές»

(4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης)

Επιτραπέζιο παιχνίδι

Το επιτραπέζιο παιχνίδι μας απέσπασε μνεία στον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού του ΕΚΟΜΕ.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που «Οι Πράσινες Διαδρομές» ξεχώρισαν ανάμεσα σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό συμμετοχών.

Θερμά συγχαρητήρια στις ομάδες των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Λίγα λόγια για το παιχνίδι μας:

Το επιτραπέζιο παιχνίδι μας «Greenways» ή «Πράσινες Διαδρομές» είναι μια δημιουργική διαδικασία που γεννήθηκε μέσα από την ενασχόλησή μας με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Διεθνούς Δικτύου «Μαθαίνω για τα δάση» LEARNING ABOUT FORESTS με τίτλο «Δάσος και Βιοποικιλότητα», τη συμμετοχή του σχολείου μας στην εκστρατεία της Global Action Days “Litter Less Plus campaign” και Running Out of Time με ποικίλες δράσεις, τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου» και τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων για δεύτερη χρονιά φέτος. Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι εδώ και χρόνια η ομπρέλα κάτω από την οποία το σχολείο μας δραστηριοποιείται και υλοποιεί πολλές περιβαλλοντικές δράσεις .

Οι μαθητές έχοντας προσωπική εμπειρία από την καταγραφή της κατάστασης της γειτονιάς μας και της πόλης, πραγματοποιώντας πράσινα περιβαλλοντικά μονοπάτια στην πόλη μας, φωτογραφίζοντας και σχολιάζοντας τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές της πόλης μας και την προηγούμενη εμπειρία της δημιουργίας του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Το Δάsos εκπέμπει SOS» εξέφρασαν την επιθυμία για τη δημιουργία ενός δεύτερου παιχνιδιού. Έχοντας, λοιπόν, ως αφετηρία τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις φετινές περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και τις προγενέστερες, οι μαθητές με χαρά δέχτηκαν να τη μεταφέρουν τη δράση τους στο ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού αφορούν στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μπορεί το λεξιλόγιο των ερωτήσεων να είναι αρκετά δύσκολο, για τις μικρές ηλικίες, όμως είναι μια ευκαιρία να εξοικειωθούν οι μαθητές και να μάθουν να το χρησιμοποιούν σωστά. Θα χρειαστεί να μιλήσουν για τους Παγκόσμιους Στόχους στους φίλους και στην οικογένεια τους, στην παρέα τους. Θα γίνουν πρεσβευτές και θα πάρουν μέρος στην παγκόσμια εκστρατεία για τη γνωστοποίηση και τη διάδοσή τους. Αφορά το μέλλον τους.

Η εποικοδομητική αυτή δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η μάθηση εκτός βιβλίου είναι μάθηση διασκεδαστική αλλά κυρίως αποτελεσματική και το παιχνίδι αποτελεί ιδανική μέθοδο για την απόκτηση γνώσεων, γιατί ο μαθητής που εμπλέκεται λειτουργεί σε ένα χαλαρό πλαίσιο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς για ακόμη μια φορά το #ΕΚΟΜΕ !

 

greengreengreengreen

Γιορτή Δράσεων για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Στη μεγάλη Γιορτή Δράσεων για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν στους συμμαθητές και τους γονείς τους το επιστημονικό έργο που παράχθηκε από το σχολείο μας την τελευταία διετία.

Προγράμματα Erasmus, έργα eTwinning, συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, περιβαλλοντικές δράσεις, αφίσες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βίντεο είναι μερικά από τα θέματα που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε.

Τη γιορτή πλαισίωσαν τραγούδια των μαθητών με θέμα την ανακύκλωση και χορευτικά δρώμενα με θέμα τη σχολική βία και επιθετικότητα.

Στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, του σχολείου του 21ου αιώνα, θέλοντας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του σχολείου μας, θέσαμε νέους στόχους και σχεδιάσαμε την επίτευξή τους. Μερικοί από αυτούς είναι:

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας στο σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Να ενημερωθούν στα θέματα αντιμετώπισης βάσει του τρίπτυχου : Reduce-Reuse-Recycle και όχι μόνο.
 • Να συνειδητοποιήσουν την τεράστια ευθύνη όλων μας απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
 • Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της γραμμικής και της κυκλικής οικονομίας και τις συνέπειές τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.
 • Να ενεργοποιήσουν την τοπική κοινωνία και τις οικογένειές τους.
 • Να διαμορφώσουν στάση ζωής και να αλλάξουν την καθημερινότητά τους.
 • Να εμπλακούν προσωπικά υλοποιώντας δράσεις.
 • Να καλλιεργηθούν δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 • Να καλλιεργηθούν οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
 • Να αποκτήσουν τις συνήθειες του ενεργού πολίτη.
 • Να καλλιεργηθούν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και οπτικοακουστικού αλφαβητισμού.

Η πρόταση του σχολείου μας σκιαγραφεί το όραμα για την εκπαίδευση που θέλουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας, τους μικρούς ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες.

Γιορτή θεάτρου 01 Γιορτή θεάτρου 02 Γιορτή θεάτρου 03 Γιορτή θεάτρου 04 Γιορτή θεάτρου 05 Γιορτή θεάτρου 06 Γιορτή θεάτρου 07 Γιορτή θεάτρου 08 Γιορτή θεάτρου 09 Γιορτή θεάτρου 10 Γιορτή θεάτρου 11 Γιορτή θεάτρου 12 Γιορτή θεάτρου 13 Γιορτή θεάτρου 14 Γιορτή θεάτρου 15

greengreengreengreen

Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας της σχολικής μονάδας

 

Η φετινή μας έρευνα «Εξοικονομώ, eco-νομώ, την ενέργεια μετρώ» μας έδωσε σημαντικά στοιχεία για να σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα για την έρευνα που θα ακολουθήσει τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024.

Θα ζητήσουμε από τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης να μας υποστηρίξει στις μελλοντικές μας ενέργειες, όπως για παράδειγμα, την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων (παλαιού τύπου), με Led, αφού έτσι επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έως και 50% και μεγάλη εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, θα ζητήσουμε την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως για παράδειγμα, ψυγεία Ολοήμερου Σχολείου. Οι συγκεκριμένες συσκευές είναι παλιές, άρα αρκετά ενεργοβόρες και «φουσκώνουν» τον λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος. Στόχος η αντικατάστασή τους με «πράσινες» ενεργειακά συσκευές, οι οποίες θα είναι σαφώς αποδοτικότερες αλλά και πιο οικονομικές στην κατανάλωση ενέργειας.

Θα συνεχίσουμε την έρευνά μας για να συλλέξουμε νέα δεδομένα, να τα οπτικοποιήσουμε, ώστε με τους μαθητές μας να κάνουμε τις συγκρίσεις και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

έρευνα 01 έρευνα 02 έρευνα 03 έρευνα 04 έρευνα 05έρευνα 06

έρευνα 07 έρευνα 08 έρευνα 09 έρευνα 10 έρευνα 11 έρευνα 12

έρευνα 13

greengreengreengreen

«Οικοκώδικας»

οικοκώδικας

Στο τέλος του σχολικού έτους, με την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος, οι μικροί μαθητές του Β1 εξέδωσαν τον δικό τους Οικοκώδικα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένα είδος απολογισμού του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης του σχολείου μας που αφορά στην Κλιματική Κρίση. Η προσέγγιση του θέματος από τους μαθητές του σχολείου μας  έγινε πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες:

 1. Τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα.
 2. Την ενδυνάμωση της βιοπικοιλότητας και την ανάδειξη της σπουδαιότητάς της για το μέλλον του πλανήτη.
 3. Την κυκλική οικονομία.

Οι μαθητές έδειξαν αδιάκοπο ενδιαφέρον, εργάστηκαν με κέφι και όρεξη να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν κι άλλες ομορφιές και μυστικά της φύσης.

Μέσα από τις περιβαλλοντικές δράσεις οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν, υιοθέτησαν μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, πήραν αποφάσεις, πρότειναν λύσεις, ευαισθητοποίησαν την τοπική κοινωνία.

greengreengreengreen

Απολογισμός Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Με αφετηρία την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction) 19-11-2022 μέχρι τις 22 – 6 -2023, λήξη του σχολικού έτους, το βάρος των απορριμμάτων που ανακυκλώσαμε ανέρχεται σε 1 τόνο, 184 κιλά και 840 γραμμάρια. Είναι τα απορρίμματα που έχουν ζυγιστεί, ενώ υπάρχουν κι άλλα που ανακυκλώθηκαν στο σπιτάκι της ΤΕΧΑΝ και στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και πάρα πολλά πλαστικά καπάκια.

Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν στην προσπάθειά μας ώστε να γίνει το σχολείο μας Κέντρο Ανακύκλωσης.

Μην ξεχνάτε ότι τα οφέλη της ανταποδοτικής ανακύκλωσης είναι πολλαπλά!

Βάζουμε στόχο την επόμενη χρονιά να ξεπεράσουμε το φετινό μας σκορ!!

Keep going!

Go green!

Τα οφέλη της Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Με την ανακύκλωση επιτυγχάνουμε μόνο οφέλη και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικά.

Με τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχετε και εσείς, ώστε:

 • Να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον
 • Να εξοικονομείται ενέργεια, γιατί όταν για την παραγωγή κάποιου υλικού χρησιμοποιείται ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια από το εάν θα ακολουθούνταν ο πλήρης κύκλος παραγωγής
 • Να εξοικονομείται πρώτη ύλη, γιατί τα ανακυκλωμένα υλικά αντικαθιστούν την πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή υλικών

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Οφέλη από την Ανακύκλωση του χαρτιού

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών χαρτιού
1. Δεν κόβονται 17 δέντρα, και
2. Εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του χαρτιού.

Οφέλη από την Ανακύκλωση του πλαστικού

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού
1. Δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές, και
2. Δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

απολογισμός ανακύκλωσης (2)

greengreengreengreen

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η έρευνα «Τι σκεύος χρησιμοποιείς; Πού πίνεις το νερό σου;» διενεργήθηκε στο σχολείο μας σε όλα τα τμήματα (12) σε δύο φάσεις:

 • α΄ φάση, μια τυχαία μέρα στις αρχές Μαΐου 2023 και
 • β΄ φάση, μια τυχαία μέρα στις αρχές Ιουνίου 2023.

Στόχος της έρευνας ήταν αρχικά να καταγράψουμε τις συνήθειες των μαθητών και να τις οπτικοποιήσουμε. Με τα αποτελέσματα της α΄ φάσης, σε γραφήματα πίτας, οι μαθητές (του κάθε τμήματος) ήταν σε θέση να συζητήσουν και να αποφασίσουν ποιες συνήθειες μπορούν να αλλάξουν και γιατί. Έθεσαν τους στόχους τους και προσπάθησαν, μέσα στον μήνα που ακολούθησε, να μειώσουν κάποια αρνητικά ποσοστά.

Έχοντας στα χέρια τους τα οπτικοποιημένα αποτελέσματα της β΄ φάσης, έκαναν τις συγκρίσεις τους. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι προσπάθησαν και τα κατάφεραν, μείωσαν τα ποσοστά. Δεν ήταν, άλλωστε,  κάτι δύσκολο!

Η δυσκολία βρίσκεται στο να δώσουν συνέχεια, σε αυτή την προσπάθεια που άρχισε, με τη νέα σχολική χρονιά. Σίγουρα θα εμπλέξουμε και τα αγαπητά μας «πρωτάκια».

Οι νέοι στόχοι για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι:

 • να μειωθεί το ποσοστό της χρήσης του αλουμινόχαρτου και να αντικατασταθεί με λαδόχαρτο ή να γίνει ορθή διαχείριση αυτού (π.χ. ανακύκλωση αλουμινίου)
 • να μειωθεί η χρήση των συσκευασμένων προϊόντων (δηλ. με συσκευασία εργοστασίου) ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να προβούμε σε μέτρα σωστής διαχείρισης αυτών των συσκευασιών.

Γιατί… όταν  γνωρίζεις, διαχειρίζεσαι σωστά!!!

αποτελέσματα έρευνας 01 αποτελέσματα έρευνας 02 αποτελέσματα έρευνας 03

 

greengreengreengreen

Συμμετοχή στο 43ο Φεστιβάλ Παιδιού του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου το 43ο Φεστιβάλ Παιδιού του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, στο Άλσος Βαρβαρέσου.

Ο χώρος γέμισε από μελωδίες, τραγούδια, χορευτικούς ρυθμούς και χρώματα από τις δημιουργίες των παιδιών.

Ένα μέρος των δράσεων του σχολείου μας κοσμούσε τον εκθεσιακό χώρο του φεστιβάλ. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!

Και του χρόνου πάλι μαζί!

φεστιβάλ 01 φεστιβάλ 02 φεστιβάλ 03 φεστιβάλ 04 φεστιβάλ 05 φεστιβάλ 06 φεστιβάλ 07 φεστιβάλ 08

greengreengreengreen

Εορτασμός

Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πτηνών

& Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας

 

ενημερωτικό φυλλάδιο

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών γιορτάζεται δύο φορές τον χρόνο (το δεύτερο Σάββατο του Μαΐου και του Οκτωβρίου). Είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους παντού να μάθουν για τα αποδημητικά πουλιά και για τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τα αποδημητικά πουλιά μαρτυρούν πως επηρεάζονται από την τριπλή πλανητική κρίση της κλιματικής αλλαγής, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη ρύπανση. Σε όλο τον κόσμο απειλούνται από την απώλεια οικότοπων και το παράνομο κυνήγι, καθώς και από τη δηλητηρίαση, τη ρύπανση και τη σύγκρουση με κατασκευές, όπως κτίρια καλυμμένα με γυαλί και ηλεκτρικά καλώδια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

Οι μαθητές μας αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και των δύο για το μέλλον του πλανήτη μας, προσπάθησαν με τον δικό τους τρόπο να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα και να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους. Κατασκεύασαν, από κουκουνάρια, πολλούς κύκνους και τους χάρισαν μαζί με ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και  γονείς.

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 01Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 02Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 03Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 04 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 05 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 06 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 07 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 08 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 09 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 10 Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών πτηνών 11

greengreengreengreen

Παγκόσμιες Ημέρες Δράσεις 2023

Καμπάνια Litter Less Plus -Δράση ενάντια στη ρύπανση !

 

Το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE, διεθνής συντονιστής των Δικτύων ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση» και «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», υλοποιεί τη χρονιά 2023 τη Διεθνή Καμπάνια Litter Less Plus.

Η Καμπάνια Litter Less Plus είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης διάρκειας ενός έτους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύπανσης σε παγκόσμια κλίμακα! Θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, με έμφαση στη μείωση των απορριμμάτων και των αόρατων ρύπων, ενθαρρύνοντας μια πιο υπεύθυνη κατανάλωση (και παραγωγή) πραγμάτων και ακολουθώντας μια πιο κυκλική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τα σπίτια, τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και οι κοινότητές μας λειτουργούν.

Οι Παγκόσμιες Ημέρες Δράσεις του 2023 (για τα σχολεία) αφορούν τα 5RsRefuse, Reduce, Reuse, Recycle και Repurpose (18 Απριλίου – 28 Απριλίου) και καταδεικνύουν πώς μεμονωμένες ενέργειες, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές φαίνονται, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη δική μας και την ευημερία της Γης μας.

Το σχολείο μας πήρε μέρος με μια σειρά από δράσεις.

 

Δράση 1: Refuse

Αυτό το Πάσχα σκεφτήκαμε πως καλό θα ήταν να αποφύγουμε την κατανάλωση όλων αυτών των εποχιακών προϊόντων του Πάσχα και να διαθέσουμε τα χρήματά μας για άλλον σκοπό. Έτσι αντί να αγοράσουμε σοκολατένια αυγά ή να παίξουμε το «κυνήγι των κρυμμένων αυγών του Πάσχα» αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα γαϊδουράκι! Υιοθετήσαμε τον Ισίδωρο, ο οποίος γεννήθηκε το 1997 στην επαρχία Salins Dampierres της Γαλλίας. Ο Ισίδωρος είναι ήρωας! Η ιστορία του αρχίζει τον Μάρτιο του 2012 όταν ο père Lulu ξεκίνησε μια πορεία ειρήνης μαζί με τον αγαπημένο του Ισίδωρο από τη Γαλλία προς τη Βηθλεέμ. Μετά από 15 μήνες περπάτημα, τον Μάιο του 2013, έφτασαν στην Αθήνα. Επειδή ο Ισίδωρος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στη Βηθλεέμ παρέμεινε στο Κέντρο Φιλοξενίας. Εμείς τον γνωρίσαμε τον Οκτώβριο του 2022, στο Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι. Τον αγαπήσαμε αμέσως όταν μάθαμε την προσωπική του ιστορία του. Είναι αξιαγάπητος!

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global , Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning about Forests – LEAF

Υιοθεσία Ισίδωρου

 

 

Δράση 2: Refuse – Αρνούμαστε κάθε προϊόν μιας χρήσης.

 

Στο σχολείο ετοιμάσαμε φυσικό χυμό πορτοκάλι και τον απολαύσαμε!

Εξοικονομήσαμε 23 συσκευασίες. Άρα 23 συσκευασίες λιγότερες. Άρα λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Απολαύσαμε φυσικό χυμό πλούσιο σε βιταμίνες και φυτικές ίνες, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετη ζάχαρη.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πορτοκαλόφλουδες για να δημιουργήσουμε μίνι σπορεία και θα σπείρουμε σπόρους φυτών με άνθος. Πρέπει να φροντίσουμε και τις μέλισσες.

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global , Eco-Schools , Young Reporters for the Environment , Learning about Forests – LEAF

refuse01 refuse02 refuse03

Litter Less Plus Campaign-Global Action Days

 

Δράση 3: Replace

 

Δημιουργήσαμε εντομοαπωθητικό για μύγες και κουνούπια με φυσικά υλικά. Δε θέλουμε να σκοτώσουμε τα έντομα γιατί είναι χρήσιμα στη βιοποικιλότητα και στην τροφική αλυσίδα.

Τα εντομοκτόνα σπρέι που χρησιμοποιούνται σήμερα περιέχουν πολλές και επικίνδυνες χημικές ενώσεις που βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας και ευθύνονται για πάρα πολλούς θανάτους κάθε χρόνο. Βλάπτουν επίσης τη στιβάδα του όζοντος και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Μια ζωή ελεύθερη από τα τοξικά και χημικά είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ενημερώσου και φτιάξε κι εσύ μόνος/η σου εναλλακτικά προϊόντα με φυσικά υλικά.

 

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global , Eco-Schools , Young Reporters for the Environment , Learning about Forests – LEAF

Replace01 Replace02

 

Δράση 4 : Reduce plastic

 

Αφού ήπιαμε τον χυμό των πορτοκαλιών, χρησιμοποιήσαμε τις πορτοκαλόφλουδες για να σπείρουμε σπόρους φυτών. Προτιμήσαμε αυτόν τον τρόπο αντί να αγοράσουμε πλαστικά σπορεία.

 

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global , Eco-Schools , Young Reporters for the Environment, Learning about Forests – LEAF

Reduce plastic01 Reduce plastic02

 

Δράση 5: Repurpose

Οι μαθητές μας κατασκεύασαν υπέροχα, μικρά μουσικά όργανα, από άχρηστα υλικά! Χρησιμοποίησαν κλαδάκια, πλαστικά καπάκια από μπουκάλια νερού μιας χρήσης, σπάγκο, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία από μπισκότα.

 

Μικρές πράξεις συλλογικές ή ατομικές που φροντίζουν το περιβάλλον.

 

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global , Eco-Schools , Young Reporters for the Environment, Learning about Forests – LEAF

Repurpose01 Repurpose02

 

Δράση 6: Recycle

 

Φροντίσαμε τον καθαρισμό οδών, γύρω από το σχολείο, και την αυλή του σχολείου μας, ώστε να προλάβουμε τη μεταφορά των απορριμμάτων προς τη θάλασσα μέσα από το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Με τα απορρίμματα που μαζέψαμε (τα περισσότερα ήταν πλαστικές συσκευασίες που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν) φτιάξαμε μια σύνθεση κολλάζ με θέμα τη ρύπανση της θάλασσας.

 

#GlobalActionDays, #LitterLessPlus, #GAIA2030 #LitterLessCampaign #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Fee global, Eco-Schools , Young Reporters, Learning about Forests – LEAF

 

Recycle01 Recycle02

 

greengreengreengreen

Διαθεματικές δράσεις

 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Litter Less Plus που οργανώθηκε από το FEE (Foundation for Environmental Education) το σχολείο μας πήρε μέρος με διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

REPURPOSE – Επαναχρησιμοποίηση

Επαναχρησιμοποιήσαμε τις παλιές μας καλτσούλες και δημιουργήσαμε χαρούμενα, πολύχρωμα, απαλά φιδάκια. Το δεύτερο υλικό, πολύ χρήσιμο για να ολοκληρωθεί η δημιουργία μας, ήταν  η γέμιση (πολυεστερική ίνα) ενός παλιού μαξιλαριού.

Μικρή πράξη με τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα!!

Δε δημιουργήσαμε απορρίμματα πετώντας τις κάλτσες μας στα σκουπίδια, αλλά δημιουργήσαμε παιχνίδια για να παίζουμε!!

Συμβάλαμε:

Στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Στην προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες ουσίες

Στον περιορισμό της σπατάλης πρώτων υλών

Στη μείωση όγκου απορριμμάτων

Στην εξοικονόμηση ενέργειας

 

Οι μαθητές προκειμένου να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους, τα μηνύματά τους αλλά και να παρακινήσουν τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να τους μιμηθούν, έγραψαν ποιηματάκια, βρήκαν συνθήματα και οργάνωσαν μία αφίσα στο canva, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού.

Ακολουθήστε τις συμβουλές των παιδιών και θα είμαστε όλοι κερδισμένοι!

 

#repurpose #eepf #MyActionsMatter #GAIA2030 #LitterLessCampaign #EnvironmentalEducation #circulareconomy #climateprotection #hspngr #prostasiatisfysis

#MyWorldOurPlanet, #EUClimatePact

Repurpose

greengreengreengreen

«Ποδηλατούμε σωστά; Είμαστε ασφαλείς!»

IOAS

 

Η μαθητική δημιουργία-αφίσα με τίτλο «Ποδηλατούμε σωστά; Είμαστε ασφαλείς!» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος Β δημοτικού «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» και των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Στόχος ήταν, μετά από προβολή βίντεο, ανάγνωση παιδικών βιβλίων, παιχνίδια ρόλων, να κατανοηθούν οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας των παιδιών ως ποδηλάτες.

Οι επιμέρους στόχοι ήταν:

α) Η ενίσχυση της φαντασίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών

β) Η ανάπτυξη της πηγαίας δημιουργικότητας των μαθητών

γ) Η ενίσχυση της συνεργατικότητας και ομαδικότητας

δ) Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

ε) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών

Οι μαθητές, αφού ολοκλήρωσαν τις ζωγραφιές τους, δούλεψαν στο περιβάλλον του canva για τη σύνθεση της αφίσας, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Κατέγραψαν και επικοινώνησαν  τα μηνύματά τους και τους σχολιασμούς τους.

Η αφίσα πήρε μέρος στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!» που συνδιοργανώθηκε από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Ποδηλατούμε σωστά01 Ποδηλατούμε σωστά02 Ποδηλατούμε σωστά03 Ποδηλατούμε σωστά04 Ποδηλατούμε σωστά05 Ποδηλατούμε σωστά06 Ποδηλατούμε σωστά07 Ποδηλατούμε σωστά08 Ποδηλατούμε σωστά09 Ποδηλατούμε σωστά10

greengreengreengreen

Διαθεματικές δράσεις

 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Litter Less Plus που οργανώθηκε από το FEE (Foundation for Environmental Education) το σχολείο μας πήρε μέρος με διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Αποφασίσαμε να καθαρίσουμε την αυλή του σχολείου μας και τους δρόμους γύρω από αυτό, ώστε να αποτρέψουμε τη μεταφορά των απορριμμάτων στη θάλασσα μέσω του δικτύου όμβριων υδάτων.

Κάναμε έλεγχο των φρεατίων στη γειτονιά του σχολείου μας για να καταγράψουμε την κατάστασή τους. Συζητήσαμε πώς τα απορρίμματα καταλήγουν στη θάλασσα και παρακολουθώντας διάφορα βίντεο ενημερωθήκαμε για την πλαστική ρύπανση  των θαλασσών και με ποιον τρόπο αυτή  συμβάλλει στη μεγάλη καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Καταλήξαμε σε συμπεράσματα, κάναμε την κριτική μας και αισθανθήκαμε άσχημα γιατί καταλάβαμε ότι μέρος της ευθύνης ανήκει στη σχολική κοινότητα.

 

Με τα απορρίμματα που μαζέψαμε, τα περισσότερα ήταν πλαστικές συσκευασίες οι οποίες θα μπορούσαν να βρίσκονται στον κάδο της ανακύκλωσης,  φτιάξαμε  μια σύνθεση κολλάζ με θέμα τη ρύπανση της θάλασσας. Η αφίσα ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσουμε τα μηνύματά μας, να αποτυπώσουμε τα συναισθήματα  και τα σχόλιά μας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία.

Η αφίσα μας πήρε μέρος στον 2ο  Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η οποία και βραβεύτηκε.

Litter Less Plus01 Litter Less Plus02 Litter Less Plus03 Litter Less Plus04 Litter Less Plus05 Litter Less Plus06 Litter Less Plus07 Litter Less Plus08 Litter Less Plus09 Litter Less Plus10 Litter Less Plus11 Litter Less Plus12 Litter Less Plus13 Litter Less Plus14

 

greengreengreengreen

European Climate Pact

Α & Β τάξη

Ανακύκλωση ρούχων στον κάδο Recycom ,NoWaste21  32,200 κιλά .
European Climate Pact11 European Climate Pact10 European Climate Pact7 European Climate Pact6 European Climate Pact5 European Climate Pact4 European Climate Pact3 European Climate Pact2 European Climate Pact1
Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε:
✅Προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες ουσίες
✅Περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών
✅Μείωση όγκου απορριμμάτων
✅Εξοικονόμηση ενέργειας

 

greengreengreengreen

Δράση #4: REPURPOSE

✅Επαναχρησιμοποιήσαμε τις παλιές μας καλτσούλες και δημιουργήσαμε χαρούμενα, πολύχρωμα, απαλά φιδάκια. Μικρή πράξη με τεράστιο αποτέλεσμα.
✅Δε δημιουργήσαμε απορρίμματα πετώντας τις κάλτσες μας στα σκουπίδια, αλλά δημιουργήσαμε παιχνίδια.
✅Μειώσαμε με τον τρόπο αυτό το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
🟢Ακολουθήστε τις συμβουλές των παιδιών και θα είμαστε όλοι κερδισμένοι!

 

greengreengreengreen

Δεντροφύτευση εσπεριδοειδών στο Κτήμα Τζερμιά, 6/4/2023

Με απέραντη χαρά οι μαθητές του Β1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης σήμερα το πρωί φύτεψαν λεμονιές, πορτοκαλιές και μανταρινιές .

Εμάς μας νοιάζει και προσπαθούμε για το βιώσιμο μέλλον των μαθητών μας.

Ευχαριστούμε το ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης που μας έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε το λιθαράκι μας στην ανθεκτικότητα της πόλης μας και στο βιώσιμο μέλλον.

ΠΕΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

#biodiversity #flora #Sustainability

#EnvironmentalEducation #nature #climate #climatechange #climateprotection #hspngr #eepf #prostasiatisfysis

Φυτεύουμε στον κήπο μας Φυτεύουμε πότισμα κτήμα Τζερμιά

 

greengreengreengreen

Outdoor Learning Activities: «Φωτογραφίζουμε τη χλωρίδα του κήπου μας» 22/03/2023

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος» που υλοποιείται στο σχολείο μας, πραγματοποιήσαμε τη δράση στο Κτήμα Τζερμιά. Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

“Εστιάζω σε ό, τι μου αρέσει, σε ό, τι μου βγάζει ομορφιά ή συναίσθημα «, ήταν το στίγμα της δράσης μας.

Οι μαθητές, πήραν τα tablet και αφού εξερεύνησαν τον χώρο, απαθανάτισαν τη «στιγμιαία πραγματικότητα» που επέλεξαν.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και μπορείτε να το απολαύσετε στο παρακάτω video!

Συγχαρητήρια στους μικρούς δημιουργούς του Β1!!!

Φωτογραφίζουμε τη χλωρίδα του κήπου μας01 Φωτογραφίζουμε τη χλωρίδα του κήπου μας02 Φωτογραφίζουμε τη χλωρίδα του κήπου μας03 Φωτογραφίζουμε τη χλωρίδα του κήπου μας04

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το βίντεο

Outdoor Learning Activities: Καταγραφή της χλωρίδας του κήπου μας

Ο κήπος του Κτήματος Τζερμιά είναι ένας μαγευτικός χώρος όπου οι μαθητές μας μπορούν να απολαύσουν υπαίθρια μαθήματα με ασφάλεια και να δημιουργήσουν τα δικά τους καλλιτεχνήματα!

Οι μαθητές αφού διάλεξαν το αγριολούλουδο που τους αρέσει, προσπάθησαν να το απεικονίσουν με τον δικό τους φανταστικό, μοναδικό τρόπο στο μπλοκ.
Ευχαριστούμε το ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την παραχώρηση του κήπου.

Φωτογραφίζουμε-τη-χλωρίδα-του-κήπου-μας05

 

greengreengreengreen

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Μία εξαιρετική εκδήλωση βράβευσης από την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023,  στο Σεράφειο κτιριακό συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων.

Η «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», στην κατάμεστη αίθουσα FOS του Σεράφειου, βράβευσε τις  σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες -τους αυριανούς ενεργούς πολίτες-  που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συνολικά βραβεύτηκαν από όλη την Ελλάδα 105 σχολικές μονάδες για το Δίκτυο “Φύση χωρίς Σκουπίδια” και 52 σχολικές μονάδες για το Δίκτυο “Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου”.
Οι επιτυχημένες δράσεις, που υλοποιήθηκαν μέσα από τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τιμήθηκαν στην εκδήλωση. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με παρόντα αρμόδια πρόσωπα επικύρωσε την εκδήλωση με την απονομή των βραβείων. Γέμισαν ενθουσιασμό και χαμόγελα οι μικροί και μεγάλοι που συμμετείχαν και ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την εκδήλωση και τις σχολικές μονάδες που βραβεύτηκαν ακολουθώντας τους συνδέσμους:

https://eepf.gr/el/el-nea/ekdilosi-vravefsis-fxs-prasines-gonies-martios-2023

https://eepf.gr/…/ekdilosi-vravefsis-fxs-prasines..

https://eepf.gr/el/el-nea/ekdilosi-vravefsis-fxs-prasines-gonies-martios-2023

 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης βραβεύτηκε για τις περιβαλλοντικές του δράσεις από τα δύο εθνικά δίκτυα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης : «Οι Πράσινες γωνιές της Γειτονιάς μου» & «Φύση χωρίς Σκουπίδια».

 

Ευχαριστούμε θερμά την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης» για την εξαιρετική συνεργασία που βιώσαμε,  όλα τα χρόνια της πορείας μας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, με τα Δίκτυα: «Φύση χωρίς σκουπίδια» και «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου».Βράβευση Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης05Βράβευση-Παγκόσμια-ημέρα-ανακύκλωσης06Βράβευση Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης04 Βράβευση Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης03 Βράβευση Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης02 Βράβευση Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης01

 

greengreengreengreen

Γιορτή της ανακύκλωσης

 

World Recycling Day-March 18

 Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 οι μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης με ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις και δραστηριότητες.

Θέλοντας να στείλουμε το μήνυμα της σπουδαιότητα της ανακύκλωσης (κυκλική οικονομία) και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές του σχολείου μας και την τοπική κοινωνία, οργανώθηκε Bazaar ρούχων, παιχνιδιών και βιβλίων.

Αρχικά,  οι μαθητές συμμετείχαν διαδραστικά στο παραμύθι «Οι Φύλακες της Φύσης», στη συνέχεια έπαιξαν διάφορα κουίζ και ψηφιακά παιχνίδια και τέλος, ανακύκλωσαν μπαταρίες, λαμπτήρες και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που είναι πάντα υποστηρικτές σε όλες μας τις προσπάθειες, αγκαλιάζοντας τις δράσεις μας.

Γιορτή της ανακύκλωσης01 Γιορτή της ανακύκλωσης02 Γιορτή της ανακύκλωσης03 Γιορτή της ανακύκλωσης04 Γιορτή της ανακύκλωσης05 Γιορτή της ανακύκλωσης06 Γιορτή της ανακύκλωσης07 Γιορτή της ανακύκλωσης08 Γιορτή της ανακύκλωσης09 Γιορτή της ανακύκλωσης10

 

greengreengreengreen

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – «Τα πουλιά στην πόλη»

 

Στις 15 Μαρτίου είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα «Τα πουλιά στην πόλη» που υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης».

Το πρόγραμμα έδωσε στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για δημιουργική δραστηριότητα και μάθηση σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και τα πουλιά στις αστικές περιοχές, σε ένα μοναδικό για τη χώρα μας πάρκο που αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στο αστικό περιβάλλον της Αττικής. Οι έξι λίμνες του πάρκου προσελκύουν τα πουλιά που έχουν ανάγκη το υγρό στοιχείο. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας είναι η ποικιλομορφία στη βλάστηση: φυλλοβόλα δέντρα, πεύκα και άλλα κωνοφόρα, αγροτικές καλλιέργειες και καλαμιώνες.

Οι μαθητές μας, αφού πρώτα ενημερώθηκαν στο Κέντρο Προσανατολισμού & Ενημέρωσης για τις ανάγκες των πουλιών, τις απειλές τους και τους τρόπους προστασίας τους, απόλαυσαν την περιήγηση στη «Διαδρομή της λίμνης», που περιλάμβανε ενημέρωση και δραστηριότητες  που αφορούσαν τα δασικά, αγροτικά και λιμναία οικοσυστήματα του Πάρκου καθώς την ορνιθοπανίδα που υποστηρίζουν. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν πουλιά με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως κιάλια και τηλεσκόπια.

Πάρκο Τρίτση4 Πάρκο Τρίτση3 Πάρκο Τρίτση2 Πάρκο Τρίτση1

 

greengreengreengreen

Κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία

Μαθαίνοντας μέσα από επιστημονικά πειράματα, παρατηρήσεις και παιχνίδια.

 

Το ευρωπαϊκό έργο “WaysTUP!” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 4 χρόνια. Στο έργο συμμετέχει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης η οποία αποτελεί έναν από τους εταίρους στο έργο, με συνολική συμμετοχή 27 εταίρων από 10 διαφορετικές χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα σκοπό έχει να μας εισάγει στις καινοτόμες έννοιες της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας καθώς και την ανάδειξη της σχέσης τους με την κλιματική αλλαγή. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι σημερινοί μαθητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να διαθέτουν την κατάλληλη παιδεία και εκπαίδευση  για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις κρίσιμες αλλαγές. Μόνο όταν οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες, θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και κατάλληλες στάσεις και αξίες  θα διασφαλιστεί  μια ουσιαστική και αποτελεσματική λύση απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ένας δεύτερος άξονας προβληματισμού είναι ότι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών δεν είναι εύκολος, γιατί απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για ουσιαστική εκπαίδευση για την αειφορία. Η μάθηση μέσω εμπειρίας (Βιωματική εκπαίδευση/Experiential learning) είναι η μέθοδος από την οποία αντλούνται τα περισσότερα στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Τι είναι η Βιοοικονομία;

Οι μαθητές βρίσκουν τις απαντήσεις μέσα από βιωματικές δράσεις, πείραμα, παρατήρηση, καταγραφή, συμπεράσματα, εμπειρίες, παιχνίδι. Έμαθαν διασκεδάζοντας με τα παζλ κυκλικής και γραμμικής οικονομίας, με το μπάσκετ της ανακύκλωσης, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με τη γεννήτρια Vaan Der Craaf.

 

Ευχαριστούμε την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης που μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αυτές τις πρωτόγνωρες εμπειρίες.

1[1]

2[1]

3[1]

4[1]

greengreengreengreen

Η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται

 

Ανακύκλωση χαρτιού στην τάξη

Γιατί ανακυκλώνουμε;

 • Για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Για ένα βιώσιμο μέλλον
 • Για την εξοικονόμηση πόρων
 • Για την ποιότητα στη ζωή μας
 • Για να συμβάλλουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
 • Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, και είναι αποδεκτό από όλους, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Όλοι συγκλίνουν στην άποψη ότι η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών που θα είναι ευαισθητοποιημένοι και θα ενδιαφέρονται για την δομή και την λειτουργία του περιβάλλοντος και τα συνδεόμενα με αυτό προβλήματα είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι πολίτες να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ανακύκλωση χαρτιού .

greengreengreengreen

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα»

 

Στις 26 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης και στις 10 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης, παρακολούθησαν  το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα» του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού φορέα NoWaste21.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής  κοινότητας (μαθητές και εκπαιδευτικοί) των Δημοτικών σχολείων γύρω από την Κυκλική Οικονομία και τους τρεις άξονες που την περιγράφουν όπως είναι η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση και η Ανακύκλωση Αποβλήτων.

1 NoWaste21

2 NoWaste21

3 NoWaste21

greengreengreengreen

Αλυσίδα αγάπης

 

Οι μαθητές του Β1, μετά τα χριστουγεννιάτικα οικολογικά στολίδια που κατασκεύασαν για τα σχολεία της Ευρώπης, συνέχισαν τη δράση τους δημιουργώντας επιπλέον υφασμάτινα στολίδια. Στόχος τους αυτή τη φορά η συμμετοχή στο χριστουγεννιάτικο Bazaar  που οργανώθηκε από τη φιλοζωική SAVE (Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης – Πεύκης). Τα έσοδα από την πώληση των στολιδιών κάλυψαν τις ανάγκες ενός αδέσποτου κουταβιού, του Γκάμπριελ, ο οποίος βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων μαζί με τα άλλα 7 αδερφάκια του. Με τα άλλα μισά υιοθετήσαμε τον υπέροχο αρκούδο Ρέι.

Μέσα από την κίνηση αγάπης και ζεστασιάς οι μικροί μαθητές με οδηγό  την αλληλεγγύη και τον σεβασμό, στάθηκαν στο πλευρό των αδέσποτων και των υπό εξαφάνιση ζώων καλύπτοντας οικονομικά μέρος των αναγκών τους και στέλνοντας το μήνυμα ότι το βιώσιμο μέλλον είναι εκείνο όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά.

Ευχαριστούμε πολύ τις δύο εταιρείες που μας πρόσφεραν τα υφάσματα!

 

Bazaar 1

 Bazaar 2

Βιογραφικό του Ρέι

Πιστοποιητικό υιοθεσίας Ρέι

greengreengreengreen

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς»

 

Η επιλογή και η παρακολούθηση του προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή και εμείς» είχε στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών μας, διότι τα χρονικά περιθώρια για να αναλάβουμε δράση περιορίζονται δραματικά. Είναι πλέον σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και ο χρόνος κυλά ήδη εναντίον μας, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη να δράσουμε. Πριν δράσουμε σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις κυριότερες επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής:

 • Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, λιώσιμο των πάγων, άνοδος στάθμης θάλασσας
 • Όξυνση ακραίων καιρικών φαινομένων
 • Ερημοποίηση εδαφών
 • Απώλειες στη βιοποικιλότητα
 • Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, άμεσες και έμμεσες

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» σχεδιάστηκε με σκοπό οι επισκέπτες να αντιληφθούν τις συνέπειές της, τον βαθμό στον οποίο μας επηρεάζουν, αλλά και τον τρόπο που ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να βοηθήσει. Διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακές εφαρμογές και σημεία όπου οι μικροί επισκέπτες ανακαλύπτουν βιωματικά και εμπειρικά πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του για την προστασία του πλανήτη μας είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το πρόγραμμα ελκυστικό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες επισκέπτες.

Μέσα από διαδραστικά «παιχνίδια» και δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να «εξερευνήσουν», να πειραματιστούν και να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Παράλληλα, τούς δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν με όρους όπως η ανακύκλωση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα μικροπλαστικά  μέσα από καινοτόμες μεθόδους υψηλής τεχνολογίας.

 

κλιματική αλλαγή 1

κλιματική αλλαγή 2

κλιματική αλλαγή 3

greengreengreengreen

Πρόγραμμα «Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων στολιδιών»(European Christmas Tree Decoration Exchange)

 

Τον Νοέμβριο του 2022 το σχολείο μας συμμετείχε  στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «17η Ευρωπαϊκή Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» που διοργανώθηκε από την Κομητεία του Ντάραμ του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή του  Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Πήραν μέρος τα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1. Πρόκειται για μία ανταλλαγή ανάμεσα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία έφτιαξαν ένα πακέτο με πληροφορίες για τα Χριστούγεννα στη χώρα τους, το οποίο στάλθηκαν στα σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε σχολείο έπρεπε να φτιάξει μέχρι 30 στολίδια και να τα στείλει στα άλλα ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετείχαν. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στολίσαμε με τα διακοσμητικά που λάβαμε το «Ευρωπαϊκό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» του σχολείο μας.

Πέρα από τα στολίδια, το κάθε σχολείο έφτιαξε ένα πακέτο με πληροφορίες σχετικά με το πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στη χώρα του ή στην ιδιαίτερη περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. Στόχος του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για άλλες χώρες της Ευρώπης μέσα από μία δημιουργική και διασκεδαστική δραστηριότητα.

Το σχολείο μας κατασκεύασε στολίδια από άχρηστα, ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Δημιούργησε ένα ψηφιακό βιβλίο με πληροφορίες για το πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα (φαγητό, τοπικές παραδόσεις …), χριστουγεννιάτικες συνταγές,  πληροφορίες για την πόλη μας, φωτογραφίες των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, έναν διαδραστικό χάρτη με τον οποίο μπορείτε να ταξιδέψετε στις χώρες της Ευρώπης και μια αφίσα.

 

Πατήστε την παρακάτω εικόνα, για να διαβάσετε το ψηφιακό μας βιβλίο

image_2023-02-13_084422240

Ανταλλαγή στολιδιών 1

Ανταλλαγή στολιδιών 2

Ανταλλαγή στολιδιών 3

Ανταλλαγή στολιδιών 4

European Christmas Decoration Project 2022 (4)

European Christmas Decoration Project 2022 Καλά χριστούγεννα

European Christmas Decoration Project 2022 (5)

greengreengreengreen

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς (World Olive Tree Day) – 26 Νοεμβρίου

Οι μαθητές μας γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς σε έναν ελαιώνα στα κτήματα Βασιλίσσης. Ενημερώθηκαν για την ελιά, το παγκόσμιο σύμβολο της ειρήνης και της αρμονίας.

Οι «μικροί καλλιεργητές», αφού γνώρισαν τα χρήσιμα εργαλεία, ράβδισαν και μάζεψαν ελιές, ενώ βίωσαν τη μεταμόρφωση της ελιάς σε λάδι. Δοκίμασαν το γευστικό λάδι πάνω σε φρέσκο ψωμί και έπλασαν τα δικά τους λαδοκούλουρα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με τη φαντασία τους στην αρχαία Αθήνα, μεταμφιέστηκαν στους αρχαίους θεούς, Αθηνά και Ποσειδώνα,  και αναβίωσαν τον αρχαίο μύθο.  Υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της ελιάς και του λαδιού στη μεσογειακή διατροφή, ως σημαντικός παράγοντας για την υγεία μας.

Η διατήρηση και η καλλιέργεια της ελιάς είναι επιτακτική ανάγκη καθώς ο κόσμος καταπολεμά και προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή. Η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των τοπίων, βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της UNESCO και ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς ενισχύει τις προσπάθειες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς είναι να ενθαρρύνει την προστασία της ελιάς και των αξιών που ενσωματώνει, προκειμένου να εκτιμηθεί η σημαντική κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική της σημασία για την ανθρωπότητα.

1

2

3

4

5

 

greengreengreengreen

Κυκλική οικονομία-Οι δραστηριότητες συνεχίζονται

 

 • Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction) να τελείωσε, για εμάς όμως τα 3Rs της βιωσιμότητας (reduce – reuse – recycle) έγιναν ρουτίνα στην καθημερινότητά μας!!

Στο βιντεάκι μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς μπορούμε να δώσουμε μια δεύτερη ζωή σε ένα άχρηστο ρούχο.

Foundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days

#EOAN ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

 • Οι στίχοι του τραγουδιού μας «Σκέψου τώρα» περιγράφουν τα στάδια της σκέψης μας πριν πάρουμε την απόφαση για το πώς θα διαχειριστούμε ένα παλιό μας ρούχο.Γράφτηκαν στην τάξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction)Θα θέλαμε πολύ να μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας!Όταν καταφέρουμε να έχουμε την άδεια για να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική ενός γνωστού τραγουδιού, θα μας ακούσετε να το τραγουδάμε.Μέχρι τότε : «Think green»
  ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός ΑνακύκλωσηςFoundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days

 

 •  Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών μας, η ενίσχυση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα είναι πρωτεύων στόχος του σχεδίου δράσης μας.Μαθαίνω παίζοντας, είναι μια αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης και πάνω απ’ όλα διασκεδαστική για τους μαθητές κάθε ηλικίας.«Από το πρόβατο στον σκούφο»! Πώς γίνεται; Είναι δυνατόν; Κι όμως γίνεται και είναι απλό! Ελάτε μαζί μας στο φανταστικό ταξίδι!Γιατί για εμάς η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται!!Από το πρόβατο στον σκούφο (1)Foundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days#EOAN #EOAN ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

greengreengreengreen

Απολογισμός ανταποδοτικής ανακύκλωσης

 

Μετά από προσπάθεια ενός έτους είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα. Τρεις κομψές, λειτουργικές καρέκλες, ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα είναι ο απολογισμός της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που άρχισε το 2021 με την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction).

Ευχαριστούμε όσους πίστεψαν σε μας και μας υποστήριξαν.

Ευχαριστούμε την TEXAN SA, την #GREENCITY και την #ΕΛΒΑΛ-ΚΑΝΑΛ.

Και φυσικά… συνεχίζουμε!!!

 

#thegreencity #gogreen #waste #wastefree #zerowastecollective #zerowaste #sustainability #ecowarriors #ecolife #reduceplasticwaste #plasticfreelife

#EWWR2022 #circulartextiles #wasteisoutoffashion #sustainabletextile

Foundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days

#EOAN ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

ανταποδοτική ανακύκλωση (2)

greengreengreengreen

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Απορριμμάτων

 

 • Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Απορριμμάτων (European Week for Waste Reduction)(EWWR) ξεκίνησε. Για το σχολείο μας ήταν μια εντατική εβδομάδα δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης από τις 19 έως τις 27 Νοεμβρίου 2022. Η 14η έκδοση της EWWR διερευνά το θέμα των κυκλικών και βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με 16.129 δράσεις που σχετίζονται με τη μείωση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, την επισκευή, την ανακύκλωση υλικών, καθώς και καθαρισμούς που θα πραγματοποιηθούν σε 30 χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Στις 21 Νοεμβρίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας το κινητό πράσινο σημείο της Green City. Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Έτσι, έγιναν πρεσβευτές για να μεταφέρουν το μήνυμα στις οικογένειές τους. Είμαστε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε την προσπάθεια, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τα απόβλητά μας και να συμπεριλάβουμε στην καθημερινότητά μας την ανακύκλωση!

Η προσπάθειά μας ζύγιζε… 87 κιλά και 250 γραμμάρια!!!! Σίγουρα αξίζει να συνεχίσουμε!!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction) κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει πόσο χρήσιμα είναι τα απόβλητά μας και πόσες ευεργετικές χρήσεις μπορούν να έχουν.

Ευχαριστούμε τον ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης!

Ευχαριστούμε την Green City για την ενημέρωση και την υποστήριξη!

 

#EWWR2022 #circulartextiles #wasteisoutoffashion #sustainabletextile European Week for Waste Reduction

Foundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days

ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης #eoan

GREEN CITY 1

_GREEN CITY 2

GREEN CITY 2

ΑΦΗΣ

Φωτοκύκλωση

ζύγιση green city

 

 • Στις 22 Νοεμβρίου το σχολείο μας είχε την χαρά να φιλοξενήσει την περιβαλλοντική οργάνωση We4all. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων,(European Week for Waste Reduction) ενημερώθηκαν για τα προβλήματα του πλανήτη μας, την αξία των 3Rs της βιωσιμότητας (Reduce, Reuse, Recycle), έπαιξαν κουίζ, συμμετείχαν διαδραστικά στο πρόγραμμα και στο τέλος ανέλαβαν δράση. Μετέβησαν, μαζί με τις δασκάλες τους και τις υπεύθυνες της We4All, στο Κτήμα Τζερμιά, στον σχολικό μας κήπο, και φύτεψαν αρωματικά, μελισσοκομικά φυτά: δεντρολίβανα και λεβάντες.

Ευχαριστούμε τη We4All , που για δεύτερη φορά επισκέφτηκε το σχολείο μας , μας ευαισθητοποίησε και μας ενημέρωσε για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης για την παραχώρηση και την προετοιμασία του χώρου.

#EWWR2022 #circulartextiles #wasteisoutoffashion #sustainabletextile European Week for Waste Reduction

Foundation for Environmental Education Eco-Schools Greece Global Action Days

ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης #eoan

φυτεύουμε με τη we4all (5)

Τόσο μικρό και τόσο πολύτιμο!! (1) φυτεύουμε με τη we4all (5) Φυτεύουμε με τη we4all (6)

greengreengreengreen

Σκυταλοδρομία Running Out of Time (30 Σεπτεμβρίου 2022- 5 Νοεμβρίου 2022)

(Εκστρατεία ευαισθητοποίησης)

 

 • Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας για το κλίμα που έχει γίνει ποτέ, μια μοναδική σκυταλοδρομία με τη διαδρομή  να ανέρχεται σε  συνολικά 7.767 χλμ. σε 18 χώρες, μια ανθρώπινη αλυσίδα συνεργασίας, για να μεταφέρει το μήνυμα για την κλιματική εκπαίδευση, από τη νέα γενιά στους ηγέτες που θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27 στο Sharm El-Sheikh στην Αίγυπτο.

Το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στην διεθνή εκστρατεία Running Out Of Time και υπέγραψε το μήνυμα της Σκυτάλης.

Οι μαθητές της Β1 τάξης, αφού χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ετοίμασαν τις σκυτάλες τους, μία για κάθε ομάδα. Αποφάσισαν να τις κατασκευάσουν με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Διάλεξαν το χαρτί και τα κουκουνάρια.

Έγραψαν συμβολικά τα μηνύματά τους και τα έκλεισαν μέσα στις σκυτάλες.

 

 • Στις 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης των Σχολείων για την κλιματική αλλαγή, οργανώθηκε σκυταλοδρομία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητές συμβολικά μετέφεραν τα μηνύματα με τη σκυτάλη τους και με τον τρόπο αυτό ένωσαν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους μαθητές του πλανήτη, έτσι ώστε η συλλογική φωνή τους να ακουστεί ηχηρά. Η κλιματική αλλαγή τους αφορά άμεσα γιατί το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται στα χέρια τους.

+running out of time πανό

+μήνυμα running out of time

+We're taking part in the Global Schools Action Day

+running out of time 1 Β1

+running out of time 2 Β1

+running out of time 3 Β1

 

 

 • Στις 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης των Σχολείων για την κλιματική αλλαγή οι μαθητές της τρίτης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης φύτεψαν αρωματικά φυτά για να προσφέρουν καταφύγιο στους επικονιαστές, να ευωδιάσουν το χώρο του σχολείου μας αλλά και να συνεισφέρουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα για τη σωτηρία του πλανήτη μας.

#GlobalSchoolsActionDay #ClimateRelay

+ running out of time (1)

+ running out of time Γ2

+running out of time Γ1

+running out of time Γ2

 • Η δράση μας συνεχίστηκε και στις 4 Νοεμβρίου. Δημιουργήσαμε σε χαρτόνι τα μηνύματα που βάλαμε χθες στη σκυτάλη. Ελπίζουμε να είναι τόσο ηχηρά ώστε να ακουστούν στους ηγέτες του πλανήτη.

#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #ClimateRelay

 

 +Global Schools Action Day! + Global Schools Action Day!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης στέλνουμε επείγον μήνυμα στους ηγέτες του πλανήτη .

Διεκδικούμε ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα και ένα πράσινο μέλλον για τις νέες γενιές.

Είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια εκστρατεία Running Out of Time!

 

#GlobalSchoolsActionDay #RunningOutOfTime #ClimateRelay #CarryTheBaton

Certificate of Participation (1)

greengreengreengreen

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 11:00, οι μαθητές των τμημάτων της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση την ωκεανογραφική αποστολή του National Geographic και του Ocean Exploration Trust με τίτλο: «Από την Ακτή ως την Άβυσσο: Εξερευνώντας την υδρόβια κληρονομιά και την ρύπανση από μικροπλαστικά στα κύρια νησιά της Χαβάης».

Η παρουσίαση έγινε από τον εξερευνητή Δρ. Θοδωρή Αναγνωστόπουλο, μέσα από το εξερευνητικό πλοίο Nautilus και είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο εσωτερικό.  Οι μαθητές μας τον άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή να αναλύει το τεράστιο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της ρύπανσης των ωκεανών από τα μικροπλαστικά, τα πλαστικά και την τοξικότητά τους για την έμβια ζωή.

Με την σημερινή παρουσίαση ενισχύθηκε η γνώση, η περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

#περιβαλλοντικήεκπαίδευση #nationalgeographic #environmentalawareness

ενημερωτική τηλεδιάσκεψη

greengreengreengreen

 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων

4 Οκτωβρίου – Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι μαθητές μας για τα δικαιώματα των ζώων, την ποιότητα ζωής τους, τις υποχρεώσεις που έχει ο  ιδιοκτήτης ενός ζώου, επισκεφτήκαμε ένα κέντρο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης αφιερωμένο στο γαϊδουράκι ή αλλιώς έναν χώρο φιλοξενίας γαϊδουριών σε ανάγκη.

Τα γαϊδουράκια που είδαμε προέρχονται από διάφορα μέρη της χώρας μας (Νάξος, Καρπενήσι ). Όλα ήταν κακοποιημένα, παραμελημένα, βασανισμένα και μερικά από αυτά υποσιτισμένα.  Το καθένα είχε μια δική του λυπητερή ιστορία να αφηγηθεί. Κατέληξαν στο κέντρο φιλοξενίας όπου και τους δόθηκε η απαραίτητη φροντίδα και αγάπη, ώστε να μπορούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουν την ζωή που τους αξίζει. Όλα ήταν παιχνιδιάρικα και ιδιαίτερα φιλικά με τα παιδιά.

Μάθαμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τα γαϊδουράκια μόνα τους. Η επαφή ολοκληρώνει την ευζωία τους, λειτουργεί αγχολυτικά και εξασφαλίζει ηρεμία και ασφάλεια. Η συντροφικότητα στα γαϊδουράκια είναι πολύ ισχυρή. Φιλίες που κρατάνε μια ζωή, σχέσεις πολύ στενές, με συμπεριφορές που δεν απέχουν και τόσο από τις δικές μας. Οι μαθητές έφυγαν από το κέντρο φιλοξενίας πλημμυρισμένοι από τρυφερά  συναισθήματα για τα τετράποδα ζωάκια.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής του Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει ανακηρυχθεί ο προστάτης των ζώων από την Καθολική Εκκλησία. Είναι η διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων.

Ήξερες ότι…

 • Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κακοποίησης ζώων, παρά τις βελτιώσεις στη νομοθεσία που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις για όσους κακοποιούν ζώα.
 • Πλέον, η νομοθεσία στη χώρα μας έχει αυστηροποιηθεί και η κακοποίηση των ζώων αποτελεί κακούργημα, με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη. Ο ορισμός της κακοποίησης του ζώου, όπως έχει νομοθετηθεί, είναι ο εξής: ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, ιδίως με: δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό, μάχες μεταξύ ζώων και κτηνοβασία, αποτελούν σοβαρές παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

 

Παγκόσμια Ημέρα ζώων (2)

greengreengreengreen

Καμπάνια flip the script

FlipTheScript, Εκστρατεία Δράσης του ΟΗΕ

 

Κάθε Σεπτέμβριο η Παγκόσμια Εβδομάδα για το #Act4SDGs κινητοποιεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για να αναλάβουν δράση για την επιτάχυνση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το #FlipTheScript, η Εκστρατεία Δράσης του ΟΗΕ για το Στόχο Ανάπτυξης, μας καλεί για ένα ταξίδι υπεράσπισης και δράσης.

Το πρώτο βήμα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε ο ένας στον άλλο και να συνεργαζόμαστε για να βρούμε λύσεις. Κάνοντας αυτό, θα εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ανάληψη δράσης σημαίνει αλλαγή συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα, μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα για να εφαρμόσουμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Πρέπει να αναστρέψουμε το σενάριο για το πώς μιλάμε ο ένας στον άλλο. Για το πώς συνεργαζόμαστε. Για το πώς προχωράμε μαζί. Για το πώς συνεργαζόμαστε και προσεγγίζουμε τις λύσεις. Μικρές ενέργειες ατομικές και συλλογικές μπορούν να φέρουν νέες λύσεις, νέες προσεγγίσεις, να κάνουν να λάμψει το φως της ελπίδας.

Οι μαθητές της Β” τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν στην εκστρατεία #Act4SDGs με δύο δράσεις.

 • Υιοθέτησαν ένα παρτέρι έξω από το σχολείο και φύτεψαν μελιτοφόρα φυτά, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.(Στόχος 14 «ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ», Στόχος 15 «ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ» )Επίσης, θέλησαν να συμβάλλουν, με την μικρή αλλά συμβολική τους ενέργεια, στην μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. (Στόχος 13 «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»)
 • Δημιούργησαν μικρούς ανεμόμυλους, τους «ανεμόμυλους της ΕΙΡΗΝΗΣ» και τους χάρισαν στους μικρούς μαθητές της Α τάξης με σκοπό να τους προσφέρουν χαρά και να τους εκφράσουν την υποστήριξή τους. Με τον τρόπο αυτό γιόρτασαν και την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.

Μεγάλη η έκπληξη και η χαρά καθώς έπαιρναν τους ανεμόμυλους στα χεράκια τους. Χαμόγελα, ευτυχία, αγάπη, λαμπερά ματάκια από τη χαρά… Να τι θα πει «ΕΙΡΗΝΗ»!

 

Οι μαθητές θέλοντας να αναστρέψουν το σενάριο, για ένα βιώσιμο μέλλον, στοχάστηκαν και κατέληξαν στα παρακάτω ζευγάρια για τα οποία θέλουν να κάνουν την αναστροφή:

δράση – απάθεια  (action – apathy)

συντροφιά-μοναξιά (companionship-loneliness)

φιλικός-εχθρικός (friendly-hostile)

χαρά-λύπη (joy-sorrow)

φιλία-εχθρότητα (friendship-enmity)

 

ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΑΞΗ. 

ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΕ ΕΛΠΙΔΑ. 

ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

 

παρτέρι 2 παρτέρι 1

greengreengreengreen

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Αποδημητικών Πουλιών

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών (Word Migratory Bird Day) γιορτάζεται δύο φορές κάθε χρόνο: το δεύτερο Σάββατο του Μαΐου (14 Μαΐου το 2022) και το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου (8 Οκτωβρίου 2022). Η Γιορτή των Πουλιών σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης. Εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα στη Μεσόγειο και την Αφρική. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι μετανάστευσης. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εστιάζουν στην ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, των μεταναστευτικών τους διαδρομών και των βιοτόπων όπου σταθμεύουν για να τραφούν και να ξεκουραστούν, ώστε να συνεχίσουν το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τις περιοχές διαχείμασης.

Το μήνυμα ευαισθητοποίησης του κοινού για το θαύμα της μετανάστευσης των πουλιών καθώς και η αναγνώριση των αναγκών των αποδημητικών πουλιών στις περιοχές αναπαραγωγής,
μετέφεραν οι μαθητές του σχολείου μας με διάφορα δρώμενα, χειροποίητα ενθύμια, χειροτεχνίες και γραπτά μηνύματα.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Σοφούλη, στην Πεύκη, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης. Στη γιορτή παραβρέθηκαν γονείς των μαθητών, φίλοι και αρκετοί περαστικοί συμπολίτες μας.

Ευχαριστούμε την Elliniki Ornithologiki Etaireia που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τα άγρια πουλιά μέσα από το υπέροχο εκπαιδευτικό υλικό που μας έστειλε και την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης που στήριξε την προσπάθειά μας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, με ποικίλες δράσεις, για τον Οκτώβρη του 2023.

#Eurobirdwatch2022 #40Χρόνια_ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ

3

1 2 ορνιθολογική

greengreengreengreen

 • Eπιστολή αξιολόγησης για τις δράσεις της σχολικής χρονιάς 2021-2022.

Επιστολή Αξιολόγησης εργασιών_Οικολογικά Σχολεία2021-22_4οΔΠευκης

greengreengreengreen

 • 2023_EWWR_Email_Signature_EN

EWWR Certificate 2022

 

greengreengreengreen

 • Βραβείο «Το ΔάSOS εκπέμπει SOS»

  Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η βράβευση των σχολείων που κέρδισαν βραβείο για το σχολικό έτος 2021-22, στον 2ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό του ΕΚΟΜΕ Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού «Το μάθημα… παιχνίδι!»

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, με το παιχνίδι «Το ΔάSOS εκπέμπει SOS», απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Επαυξημένο επιτραπέζιο παιχνίδι» στα δημοτικά σχολεία.

Ο Διαγωνισμός υλοποιείται από το ΕΚΟΜΕ, σε συνδιοργάνωση με την ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

https://www.protothema.gr/greece/article/1319389/pierrakakis-se-mathites-o-kaluteros-epaggelmatikos-prosanatolismos-einai-na-kanete-auto-pou-pragmatika-agapate/

https://www.grtimes.gr/politiki/pierrakakis-o-kalyteros-epaggelmatikos-prosanatolismos-einai-na-kanete

 

1 2 320223554_867791677597548_2730910543502729870_n 319664376_1900036917015199_774358717236635865_n

greengreengreengreen

 • «Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον σήμερα επισκέφτηκε το σχολείο μας η we4all και αφού ενημέρωσε τους μαθητές της Δ΄τάξης για θέματα οικολογικής συνείδησης στη συνέχεια τα 2 τμήματα της Δ΄τάξης μετέβησαν στο κτήμα Τζερμιά και φύτεψαν αρωματικά φυτά στον σχολικό κήπο που το σχολείο μας έχει εκεί δημιουργήσει».

  Ευχαριστούμε πολύ τη we4all, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των τμημάτων της Δ΄τάξης και την εκπαιδευτικό του Β1 που οργάνωσε την επίσκεψη.

we4all_23_11_22_01

we4all_23_11_22_02

we4all_23_11_22_03

we4all_23_11_22_04

greengreengreengreen

 • «Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το 2ο Bazaar ανταλλαγής ρούχων. Οι μικροί μαθητές έφεραν τα δικά τους ρούχα και τα αντάλλαξαν με άλλα !

Χαμόγελα, ψώνια, πυρετός ανταλλαγής…

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και εργαστήριο Upcycling.

Ευχαριστούμε πολύ την Recycom και την Tag Green για τη συνεργασία»

2ο Bazaar ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 greengreengreengreen

Εδώ μπορείτε να δείτε τις δράσεις μας κατά το σχολικό έτος 2021 – 22.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στον 5ο Ετήσιο εκπαιδευτικό διαγωνισμό για τους 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ βραβεύτηκε ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στον στόχο 12 και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας μας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης!

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ BRAVO SCHOOLS-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ (1)_page-0001

Οι επιτυχείς συμμετοχές του σχολείου μας στα δίκτυα «Οικολογικά Σχολεία» και «Μαθαίνω για τα δάση»

βεβαιωση συμμετοχής σχολειου ECO_2021-2022_page-0001

βεβαιωση συμμετοχής Σχολειου ΔΑΣΗ_2021-2022_page-0001

«Το ΔάSOS εκπέμπει SOS» επιτραπέζιο παιχνίδι
Το παιχνίδι μας συμμετείχε στον Πανελλήνιο διαγωνισμό «Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για το δάσος» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση», βραβεύεται στην κατηγορία: Δημοτικά – επιτραπέζια παιχνίδια
Συλλογική προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών!
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία ενός καινοτόμου και εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού αποτελούμενο από παιχνίδια που προωθούν τη βιωματική εκπαίδευση, την εκπαίδευση στο ύπαιθρο, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και την εναρμόνιση με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσεων και αξιών σε ζητήματα που σχετίζονται με την αειφορία και το δάσος.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ
4ο ΔΣ Πευκης (1)_page-0001
Επιτραπέζιο παιχνίδι διορθωμένο
1ο Βραβείο στην κατηγορία «Επαυξημένο επιτραπέζιο παιχνίδι – Δημοτικό» στον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Επιτραπέζιου & Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού «Το μάθημα… παιχνίδι!» για το σχολικό έτος 2021-2022, που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)
Τίτλος παιχνιδιού «Το Δάsos εκπέμπει SOS»
Γιατί η μάθηση πέρα από την τάξη δεν θεωρείται ως «πρόσθετο», αλλά ως ένα είδος παιδαγωγικής «προσθήκης» στην καθημερινή σχολική μέρα.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Βραβείο Συνεργασίας από το Bravo Schools

Screenshot_1

Πολλά συγχαρητήρια στους Μεγάλους μικρούς κυνηγούς μπαταριών του σχολείου σας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον σχετικό Σχολικό Διαγωνισμό και όλοι μαζί καταφέραμε να συγκεντρώσουμε άνω των 124 τόνων μπαταριών από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας.

Φυσικά, συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, που με τον ζήλο τους παρακίνησαν τους μαθητές και πετύχαμε τόσα πολλά όλοι μαζί!

Με το τέλος της φετινής αποστολής, ο μεγάλος θησαυρός, δηλαδή το καθαρό περιβάλλον, είναι πλέον δικό μας

…και το κυνήγι συνεχίζεται…

Afis_EpainosA4-01

Οι δράσεις μας για τη βιοποικιλότητα

Έγινε με το Padlet

Το σχολείο μας βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, το Σάββατο 4/6/22 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κηφισιά, με το πρώτο βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για τις περιβαλλοντικές του δράσεις! Είναι μια ξεχωριστή τιμή για μας και επιβράβευση των κόπων μας!

κολλάζ Βράβευσης

Το σχολείο μας για άλλη μια φορά βραβεύτηκε με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων. Μπορείτε να δείτε εδώ τη βράβευση.

http://

Έγινε με το Padlet

Το σχολείο μας συμμετείχε στην Global  Action day

GAD 2022 Editable Participation Certificate

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές του Ε2, δημιουργούν στο Microsoft Power Point, παρουσιάσεις που αφορούν την πρόληψη της πυρκαγιάς στα δάση μας.

Το σχολείο μας, επισκέφτηκε η Θεατρολόγος – Αφηγήτρια Αγγελική Γκόγκου, η οποία μέσα από τις αφηγήσεις της και το θεατρικό παιχνίδι, βοήθησε τους μαθητές να εμπεδώσουν την αξία των δασών και πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε.

Το τμήμα Ε1, δημιούργησε συννεφομηνύματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος από τη φωτιά.

 

Πατήστε την παρακάτω εικόνα για να δείτε τη συλλογή

Η ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΦΟΡΑ_Ε2

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

https://www.sch.gr/?p=20556

https://bit.ly/3FSZrRs

https://www.thessi.gr/article?id=334985

ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Screenshot_3

dav

dav

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

https://www.sch.gr/evropaiki-evdomada-meiosis-apovliton/

https://www.thessi.gr/article?id=334159

https://bit.ly/3zo3H9d

https://bit.ly/3CJi9sj

https://likovrisipefki.gr/index.php/el/k2-blog/protovoulies-sxoleion-tou-dimou

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας είναι ανάμεσα στα σχολεία που πρόκειται να βραβευτούν με την Πράσινη Σημαία για δεύτερη χρονιά! Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες λόγω πανδημίας. Ωστόσο όταν υπάρχει το μεράκι και η διάθεση για δημιουργικότητα τίποτα δεν αποτελεί εμπόδιο!  Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας για την προσπάθεια και τη διάκριση!!!

 

 ΑΦΙΣΑ ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε τις δράσεις μας κατά το σχολικό έτος 2020-21

Βράβευση από το Θεματικό Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση»

Βραβείο σχολείου

Επιστολές αξιολόγησης

Επιστολής αξιολόγησης ΠΓ2020-2021_4οΔΣΠευκης

Επιστολής αξιολόγησης ΦΧΣ2020-2021_4οΔΣΠευκης

Έγινε με το Padlet

Παρουσίαση από την εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Κιόρογλου Ελένη της καλής πρακτικής «Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού» που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθησίας στο σχολείο μας. Η δράση παρουσιάστηκε στο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπ/σης Β’Αθήνας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση», με θέμα «Παραδείγματα σχολείων στον κόσμο που συμμετέχουν στη διαχείριση κινδύνων-Καλές Πρακτικές σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση».

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση Συμμ.ΕΚΠ-ΕΙΣΗΓΗΤΗ_σεμ.ΔΑΣΗ_25-02-2021 (3)

 

Υιοθέτηση παρτεριού

Έρευνα στη γειτονιά μας

Ο λαχανόκηπος του σχολείου μας

Στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά

Το βίντεο που προβλήθηκε στη βράβευση του τμήματος Β1 για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό για τον»Δασο-οικοκώδικα»

Trash hack

#TrashHack #UNESCO #ASPnetUNESCO #LitterLessCampaign #EcoSchoolsStayActive #YREstayactive #LEAFanywhere

Christmas ornaments from recyclable materials on Biteable.

Good practices for the environment protection-Recycle on Biteable.

#TrashHack #UNESCO #ASPnetUNESCO #LitterLessCampaign #EcoSchoolsStayActive #YREstayactive #LEAFanywhere

Good practices for environmental protection-reuse/upcycle on Biteable.

#TrashHack #UNESCO #ASPnetUNESCO #LitterLessCampaign #EcoSchoolsStayActive #YREstayactive #LEAFanywhere

#TrashHack #UNESCO #ASPnetUNESCO #LitterLessCampaign #EcoSchoolsStayActive #YREstayactive #LEAFanywhere

Ημερολόγιο δράσεων 2020-21 (α” μέρος)

Ημερολόγιο δράσεων 2020-21 (β΄μέρος)

Ημερολόγιο δράσεων (γ” Μέρος)

 

η ταυτοτητα του δασουσ κασδαγλη από Eleni Kioroglou

Συμμετέχουμε όλοι για το καλό του πλανήτη:

Αντί από Eleni Kioroglou

Μπορείς να διαβάσεις τα σύμβολα της ανακύκλωσης; Νο 1

Σήματα ανακύκλωσης από Eleni Kioroglou

Μπορείς να διαβάσεις τα σύμβολα της ανακύκλωσης; Νο 2

Σύμβολα ανακύκλωσης από Eleni Kioroglou

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα brainstorming tool for paper writing, or as a method of από Eleni Kioroglou

Συμβουλές για καθαρό αέρα

Συμβουλές από Eleni Kioroglou

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

world bicycle day από Eleni Kioroglou

Μετρώ το πράσινο της γειτονιάς μου:

Το πράσινο της γειτονιάς μου-Οδός Βρυούλων -Πεύκη από Eleni Kioroglou

Μετρώ τη χρήση γης της γειτονιάς μου:

Χρήση γης από Eleni Kioroglou

Τα αγριολούλουδα του δάσους μας:

τα αγριολούλουδα του δάσους από Eleni Kioroglou

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις δράσεις κατά το σχολικό έτος 2019-20