ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι όσοι/ες ενδιαφέρεστε τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρωινή Ζώνη κατά το σχολικό έτος 2022-23, θα πρέπει να συμπληρώσετε και υπογράψετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλετε στο email του σχολείου ( mail@4dim-pefkis.att.sch.gr)  ή με το παιδί σας στον/στην εκπαιδευτικό του τμήματος έως τη Δευτέρα 09-5-2022. Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά εργασίας παρά μόνο η συμπλήρωση της επισυναπτόμενης αίτησης.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας το Ολοήμερου Προγράμματος (15:00 εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων).

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’). Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, β) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του και γ) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου (περ’ θ, παρ. 16, του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/ 2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142).

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μετά τη λήξη του διδακτικού έτους απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛ

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.