ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριών στην Α’ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023 -24 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου  2023.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στη σχολική μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου ή κατόπιν ραντεβού.

Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/τριες, που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017. 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης εγγράφονται οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες διαμένουν εντός των παρακάτω δρόμων:

Αργυροκάστρου (μονά νούμερα 9-37)– Δάσους (μονά νούμερα) – Ελ. Βενιζέλου (ζυγά νούμερα)– Λ. Αγίας Βαρβάρας (μονά νούμερα) – Μ. Μπότσαρη (νούμερα 17-33) – Καραΐσκάκη- Λουντέμη – Βεργίνας (ζυγά νούμερα) – Λ. Ειρήνης (ζυγά νούμερα) – Βαρβαρέσου – Π. Μελά (μονά νούμερα) – Βουλγαροκτόνου (1-11) – Κανάρη (νούμερα 25-29)– Δημοκρατίας -25ης Μαρτίου (νούμερα 1-19).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α” ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρακαλείσθε να αποστείλετε φωτοτυπία των αντίστοιχων σελίδων συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής σελίδας όπου αναγράφονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας), ή φωτοτυπία άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (αντλείται από ΑΔΥΜ και προσκομίζεται συμπληρωμένο)
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου (Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί στο σχολείο την ημέρα της εγγραφής).
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του/της μαθητή/-τριας

Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας αποδεικνύεται με:

α) συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

β) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία,

ή

γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα

  • Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα.

Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

τηλ. επικοινωνίας: 2108062060

email σχολείου: mail@4dim-pefkis.att.sch.gr

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.